Σχετικες πληροφοριες

Ο Οδηγός που έχει αναπτυχθεί βάσει βέλτιστων πρακτικών, προσφέρει εύχρηστες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή και αποτελεσματική διενέργεια των αγορών από φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής μιας σύμβασης, που αρχίζει από τον εντοπισμό της ανάγκης για την εκτέλεση ενός έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών και τελειώνει με την ολοκλήρωση της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον επιλεγέντα Ανάδοχο.

Εργαλείο eΔιαδρομές

Με τις eΔιαδρομές παρέχεται βήμα προς βήμα καθοδήγηση, με συνοπτικό τρόπο, για τις βασικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθώς και ένα έξυπνο εργαλείο που βοηθά στην επιλογή της καταλληλότερης διαδικασίας για κάθε ανάγκη που προκύπτει.