Ειδικό Έντυπο Καταχώρησης Προσφορών Παράρτημα 4-1

Έντυπα Ενημέρωσης των Οικονομικών Φορέων Παράρτημα 4-2

ΕΝΤΥΠΟ Α - Προκαταρκτική Ενημέρωση επιτυχόντα προσφέροντα

ΕΝΤΥΠΟ Β - Ενημέρωση απορριφθέντων υποψηφίων

ΕΝΤΥΠΟ Γ- Απορριφθείσες προσφορές ως μη κανονικές, απαράδεκτες ή ακατάλληλες

ΕΝΤΥΠΟ Δ - Απορριφθείσες παραδεκτές προσφορές

ΕΝΤΥΠΟ Ε - Ακύρωση διαγωνισμού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ - Πρόσκληση Υποψηφίου Αναδόχου για την υπογραφή της Συμφωνίας

Διάγραμμα Ροών για την Προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών - Δικαστήριο Παράρτημα 4-3