Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο Συντονιστής (ή ο Μηχανικός) θα πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει την απόδοση του Αναδόχου, δηλαδή το κατά πόσον ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες του βάσει των όρων της σύμβασης και των Σχεδίων που αναπτύχθηκαν και συμφωνήθηκαν με την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση σχεδιασμού του Έργου.

 Πιο συγκεκριμένα, ο Συντονιστής (ή ο Μηχανικός) προκειμένου να αξιολογεί την απόδοση του Αναδόχου θα πρέπει να ελέγχει ότι ο Ανάδοχος:

 • τηρεί το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα βάσης (baseline schedule) ή τις τυχόν εγκεκριμένες αναθεωρήσεις του (revised schedules)
 • χρησιμοποιεί τους κατάλληλους πόρους που είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του και στο Σχέδιο Διαχείρισης Πόρων (Resource Plan)
 • δεν πραγματοποιεί και δεν απαιτεί αποζημίωση για έξοδα που δεν προβλέπονται στη σύμβαση και δεν καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Έργου
 • τηρεί το συμφωνημένο Σχέδιο Ποιότητας (Quality Plan) και πραγματοποιεί τους κατάλληλους ελέγχους ποιότητας των παραδοτέων του που ορίζονται σε αυτό
 • εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Ζητημάτων (Issue Management Plan), για την διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
 • μεριμνά για την τήρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών (Change Management Plan) και την εφαρμογή των διαδικασιών που ισχύουν κατά περίπτωση
 • εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan) για τον εντοπισμό, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
 • πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες επικοινωνίες βάσει του Σχεδίου Επικοινωνίας (Communication Plan) και υποβάλει τις προβλεπόμενες στη σύμβαση Εκθέσεις Προόδου του Έργου (Progress Reports

 Παρότι η αξιολόγηση της απόδοσης του Αναδόχου είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συστήνεται να συντάσσεται μια Έκθεση Αξιολόγησης Απόδοσης του Αναδόχου αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του τελευταίου, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει αποκτήσει μια πλήρη εικόνα που θα την βοηθήσει στη διατύπωση πιο αντικειμενικής κρίσης. Η Έκθεση αυτή μπορεί να ετοιμάζεται για όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως αξίας ή μόνο για όσες έχουν αξία πάνω από ένα όριο, όπως επίσης μπορεί να συντάσσεται μόνο από τον Συντονιστή (ή το Μηχανικό) ή από αρμόδια Επιτροπή με βάση τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς που υποχρεούται να εφαρμόζει η κάθε Αναθέτουσα Αρχή8.

 Στην Έκθεση αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Αναδόχου έναντι συγκεκριμένων κριτηρίων που αντικατοπτρίζουν τη συμμόρφωσή του στους όρους και στις απαιτήσεις της σύμβασης. Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης του Αναδόχου στις περιπτώσεις συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, υπηρεσιών συμβούλου μελετητή και δημοσίων έργων. Υποδείγματα των Εκθέσεων Αξιολόγησης της Απόδοσης Αναδόχου σύμβασης προμηθειών, σύμβασης υπηρεσιών, σύμβασης έργου και σύμβασης υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή παρατίθενται στα Παραρτήματα 6-2, 6-3, 6-4 και 6-59 αντίστοιχα.


Πίνακας 6-14: Κριτήρια Αξιολόγησης της Απόδοσης Αναδόχου σύμβασης προμηθειών

 • Έγκαιρη παράδοση
 • Ανταπόκριση των προϊόντων στις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις που περιγράφονται στη σύμβαση
 • Υπηρεσίες παράδοσης (μεταφορά, συσκευασία) - Καταλληλότητα και επάρκεια τεχνικών μέσων υποστήριξης
 • Συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή  
 • Παροχή πιστοποιητικών 
 • Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για παράταση συμβατικού χρόνου
 • Αθέτηση άλλων όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο 

 

 

Πίνακας 6-15: Κριτήρια Αξιολόγησης της Απόδοσης Αναδόχου σύμβασης υπηρεσιών

 • Ποιότητα παραδοτέων (π.χ. πληρότητα, πρακτικότητα, σαφήνεια, επεκτασιμότητα, φιλικότητα στο χρήστη, παραμετροποίηση) ή παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. αξιοπιστία , λειτουργικότητα, ασφάλεια, φιλικότητα στο περιβάλλον, ικανοποίηση τελικού χρήστη, έγκαιρη παροχή, κλπ)
 • Οργάνωση και λειτουργία ομάδας έργου - Καταλληλότητα, επάρκεια και συμπεριφορά προσωπικού
 • Συνεργασία και επικοινωνία με Αναθέτουσα Αρχή και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Αποτελεσματικότητα διαχείρισης Έργου
 • Προγραμματισμός και επίτευξη χρονικών στόχων 
 • Καταλληλότητα και επάρκεια τεχνικών μέσων υποστήριξης 
 • Υποβολή τεκμηριωμένης απαίτησης για χρονική παράταση
 • Αθέτηση άλλων όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο

 

Πίνακας 6-16: Κριτήρια Αξιολόγησης της Απόδοσης Αναδόχου σύμβασης έργου

 • Ποιότητα υλικών βάσει εργαστηριακών ελέγχων και μετρήσεων των τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης 
 • Ανταπόκριση του Αναδόχου στις γραπτές οδηγίες του Μηχανικού και των επιβλεπόντων 
 • Ανταπόκριση/ συμμόρφωση του Αναδόχου στις πρόνοιες της σύμβασης σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας του προσωπικού και των διερχομένων/ επισκεπτών 
 • Έγκαιρη συμπλήρωση της σύμβασης 
 • Οργάνωση και προγραμματισμός
 • Καταλληλότητα και επάρκεια προσωπικού
 • Καταλληλότητα και επάρκεια μηχανικού εξοπλισμού
 • Συνεργασία και συντονισμός με υπεργολάβους
 • Υποβολή τεκμηριωμένων απαιτήσεων για χρονική παράταση και τήρηση προθεσμιών κατά την υποβολή των απαιτήσεων σε σχέση με τους όρους της σύμβασης. 
 • Υποβολή τεκμηριωμένων και μη διογκωμένων απαιτήσεων για οικονομικές αποζημιώσεις
 • Υποβολή προσωρινού και του τελικού λογαριασμού με βάση τους όρους της σύμβασης (χρόνος και πληρότητα στοιχείων)
 • Αθέτηση άλλων όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

 

Πίνακας 6-17: Κριτήρια Αξιολόγησης της Απόδοσης Αναδόχου σύμβασης υπηρεσιών Συμβούλου Μελετητή

 • Πληρότητα, συμβατότητα με νομοθεσία και σχετικά πρότυπα, εφαρμοσιμότητα/ επιτευξιμότητα, ακρίβεια και ορθότητα στοιχείων μελέτης
 • Ανταπόκριση/ συμμόρφωση του Αναδόχου στις γραπτές οδηγίες του Μηχανικού 
 • Έγκαιρη συμπλήρωση της σύμβασης 
 • Οργάνωση και προγραμματισμός
 • Καταλληλότητα και επάρκεια προσωπικού
 • Καταλληλότητα και επάρκεια γραφειακού εξοπλισμού
 • Συνεργασία και συντονισμός με τις Υπηρεσίες
 • Υποβολή τεκμηριωμένων απαιτήσεων για χρονική παράταση και τήρηση προθεσμιών κατά την υποβολή των απαιτήσεων 
 • Υποβολή τεκμηριωμένων και μη διογκωμένων απαιτήσεων για οικονομικές αποζημιώσεις
 • Αθέτηση άλλων όρων της σύμβασης από τον Ανάδοχο. 

 

 Ανεξάρτητα από την Έκθεση Αξιολόγησης Απόδοσης του Αναδόχου που ετοιμάζεται κατά το κλείσιμο της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να ετοιμάζει ειδική έκθεση σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράλειψη ή αποτυχία του Αναδόχου να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Παράλληλα με την ενημέρωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να προβαίνει αμέσως σε κατάσχεση της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης και σε περίπτωση που η ζημιά υπερβαίνει το ποσό της εγγύησης καλεί γραπτώς τον ανάδοχο να αποκαταστήσει τη ζημιά μέσα σε τακτή προθεσμία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημιά εντός της καθορισθείσας προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή παραπέμπει το θέμα στους νομικούς της συμβούλους για λήψη τυχόν δικαστικών ή άλλων μέτρων εναντίον του αναδόχου.

 Σημειώνεται ότι σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιείται από τις Αναθέτουσες Αρχές η τεχνική της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) για την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ διαφορετικών αναδόχων με σκοπό τη συνεχή διατήρηση βέλτιστης σχέσης ποιότητας/ τιμής (value for money), την εξασφάλιση καλύτερης απόδοσης και τη βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών πρακτικών. Η συγκριτική αξιολόγηση περιλαμβάνει βαθμολόγηση της απόδοσης του Αναδόχου σε σχέση με τη βέλτιστη απόδοση αντίστοιχων αναδόχων του κλάδου, πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ παρόμοιων διαδικασιών ή/και τη σύγκριση τιμών για την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Αναθέτουσες Αρχές για τη διευκόλυνση τους στην επιλογή των υποψήφιων αναδόχων στην περίπτωση διαγωνισμών που διεξάγονται με τη «Συνοπτική Διαδικασία» ή με τη «Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης». Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι, η συγκριτική αξιολόγηση παρέχει μια ένδειξη του επιπέδου απόδοσης και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εξαγωγή απόλυτων συμπερασμάτων που θα έχουν σαν επακόλουθο τον περιορισμό του ανταγωνισμού και την καταστρατήγηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαγωνισμούς που οδηγούν σε ανάθεση σύμβασης (blacklisting)

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κ.Δ.Π. 138/2016, Κανονισμός 37 (Παράγραφοι 1 μέχρι 3), σε περίπτωση που Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας διαπιστώσει, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ότι συντρέχει λόγος υποχρεωτικού αποκλεισμού (άρθρο 57(1) του Νόμου) ή λόγος δυνητικού αποκλεισμού (άρθρο 57(4) του Νόμου) οικονομικού φορέα ή μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου, ενημερώνει γραπτώς για τον αποκλεισμό της Επιτροπή Αποκλεισμού, μετά την οριστική κατάληξη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας σχετική έκθεση, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού του από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποκλεισμού δύναται να επιληφθεί θέματος αποκλεισμού, κατόπιν πληροφόρησης της με οποιοδήποτε μέσο.

 Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τις αποφάσεις της Επιτροπής Αποκλεισμού και τηρεί αναρτημένο επικαιροποιημένο κατάλογο με τα ονόματα όλων των οικονομικών φορέων που έχουν στερηθεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Καθώς και τη σχετική περίοδο αποκλεισμού. Οι αναθέτουσας αρχές δεν αναθέτουν δημόσια σύμβαση στους εν λόγω οικονομικούς φορείς, εκτός συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, κατόπιν λήψης έγκρισης από την Επιτροπή Αποκλεισμού.

Αναφέρεται σχετικά ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής Αποκλεισμού για αποκλεισμό οικονομικών φορέων από συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δεν είναι προσβλητές ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος, εντός προθεσμίας εβδομήντα πέντε(75) ημερών από την κοινοποίηση της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

 Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ανακοινώνει στην ιστοσελίδα της τις αποφάσεις της Επιτροπής Αποκλεισμού και τηρεί αναρτημένο σε αυτή επικαιροποιημένο μητρώο αποκλεισμού. Ρήτρες Καθυστέρησης

 Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων στην παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων ή στην εκτέλεση των εργασιών ή στην υποβολή παραδοτέων ή στην συμπλήρωση του έργου, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται ρήτρες καθυστέρησης από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αντίστοιχο άρθρο των Ειδικών Όρων της εκάστοτε σύμβασης.

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφεται ο συνιστώμενος τρόπος υπολογισμού των ρητρών καθυστέρησης στις περιπτώσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

______________________________

8 Τα υποδείγματα των Εκθέσεων των Παραρτημάτων 6-4 και 6-5 είναι τα αντίστοιχα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Εγκυκλίου 1593/2005 που έχει εκδώσει η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων. Τα υποδείγματα των Εκθέσεων των Παραρτημάτων 6-2 και 6-3 ετοιμάστηκαν κατ’ αντιστοιχία των προαναφερομένων για τους σκοπούς του παρόντος Οδηγού.