Αφού πραγματοποιηθεί η Επισκόπηση Αξιολόγησης του Έργου , ο Υπεύθυνος Συντονιστής πρέπει να εκπονεί την Έκθεση Αξιολόγησης Έργου (Project Evaluation Report). Στην έκθεση αυτή ο Υπεύθυνος Συντονιστής «φιλτράρει» τις πληροφορίες που σταχυολογήθηκαν από την επισκόπηση που πραγματοποίησε ή/και από τη συζήτηση ή την έρευνα που διεξήγαγε με τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, και τις οργανώνει σύμφωνα με τις κατηγορίες που περιγράφονται στην παράγραφο 7.5.2.1.

Η Έκθεση Αξιολόγησης Έργου περιλαμβάνει σχόλια για την απόδοση του Έργου, την αποτελεσματικότητα του προϊόντος ως προς την ικανοποίηση των αναγκών που προσδιορίζονται στην Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου (ή των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτές προσδιορίζονται στους Όρους Εντολής σε περίπτωση Έργων που ανατίθενται με σύμβαση), την αποτελεσματικότητα της Διαχείρισης Έργου και την απόδοση της Ομάδας Έργου. Επιπλέον, τεκμηριώνει την καταγεγραμμένη εμπειρία (lessons learned) και τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά Έργα.

Αφού συνταχθεί, η Έκθεση Αξιολόγησης Έργου πρέπει να διανέμεται στην Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου και στη συνέχεια να υποβάλλεται (και πιθανώς να παρουσιάζεται) στην Ομάδα Διαχείρισης του Φορέα Υλοποίησης και στον Φορέα Χρηματοδότησης.

 Υπόδειγμα της Έκθεσης Αξιολόγησης Έργου δίνεται στο Παράρτημα 7-17. Στο υπόδειγμα αυτό δίνονται επίσης οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης κάθε ενότητας της έκθεσης.