Περιγράφεται η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, γίνεται αναφορά στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των αρμόδιων λειτουργών της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ενώπιον των οποίων πραγματοποιείται το άνοιγμα των προσφορών.

Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά
Στις περιπτώσεις που έχει επιλεγεί η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, τότε η αποσφράγιση  γίνεται ηλεκτρονικά. Η αποσφράγιση προσφορών διενεργείται από δυο λειτουργούς, οι οποίοι έχουν το ρόλο Λειτουργός Προσφορών/Μέλος Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών, τους οποίους ορίζει ο Υπεύθυνος Διαγωνισμού. Αναφέρεται σχετικά ότι ένας χρήστης Μέλος Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών δεν μπορεί να οριστεί και ως Υπεύθυνος Διαγωνισμού ή / και ως Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης.

Τα Μέλη της Επιτροπής Αποσφράγισης του Διαγωνισμού πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες κάτω από την συγκεκριμένη Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα.

Από τον κατάλογο με τις προσφορές που έχουν υποβληθεί, ο πρώτος επιλέγει τις προσφορές προς αποσφράγιση. Στην συνέχεια ο δεύτερος εγκρίνει η απορρίπτει τον προτεινόμενο κατάλογο. Ο πρώτος λειτουργός έχει τη δυνατότητα να συμπεριλάβει στον κατάλογο, προσφορές που υποβλήθηκαν εκτός Συστήματος. Για να γίνει η αποσφράγιση προσφορών, μετά την πάροδο των 30 λεπτών από τον τερματισμό υποβολής προσφοράς, λαμβάνει ειδοποίηση από το Σύστημα καθώς και σχετική εργασία στον κατάλογο ενεργειών για αποσφράγιση προσφορών. Για περισσότερες πληροφορίες για την αποσφράγιση των προσφορών μπορείτε να δείτε τον Συνοπτικό Οδηγό Αποσφράγισης Προσφορών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης το Σύστημα ετοιμάζει μια έκθεση αποσφράγισης (Πρακτικό Ανοίγματος) με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Διαδικασία Αποσφράγισης Έντυπων Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν υποβληθεί, γίνεται από  την Επιτροπή Ανοίγματος, όπου είναι εφικτό αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. Οι προσφορές αποσφραγίζονται παρουσία των προσώπων που εξουσιοδοτούνται κατά περίπτωση να παρευρίσκονται στη διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό.

  Σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Κανονισμών, οι έντυπες αιτήσεις συμμετοχής και οι προσφορές κατά την αποσφράγιση τους καταγράφονται σε πρακτικό ανοίγματος. Τα πρωτότυπα των εντύπων αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών παραδίδονται σε εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντος Φορέα  ή της Επιτροπής Αξιολόγησης,  ενώ τα αντίγραφα των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών φυλάσσονται με ευθύνη του Γραμματέα του Συμβουλίου Προσφορών ή του Προϊσταμένου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντος Φορέα ανάλογα με την περίπτωση. Όταν ο διαγωνισμός διενεργείται με το σύστημα των δυο ξεχωριστών υποφακέλων (υποφάκελος τεχνικής και υποφάκελος οικονομικής προσφοράς) όπου δηλαδή, πριν την αποσφράγιση του οικονομικού υποφακέλου απαιτείται να προηγηθεί, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του τεχνικού μέρους της προσφοράς και λήψη απόφασης από το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης,  τότε ο υποφάκελος που περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά φυλάσσεται από τον Πρόεδρο του Αρμόδιου Οργάνου ή τον προϊστάμενο της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα.  Ο οικονομικός υποφάκελος αποσφραγίζεται σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν λήψης απόφασης από το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης μόνο για τις προσφορές που δεν έχουν απορριφθεί κατά τα προηγούμενα στάδια του ελέγχου προϋποθέσεων συμμετοχής και της τεχνικής αξιολόγησης. Στους διαγωνισμούς στους οποίους σύμφωνα με τα έγγραφα διαγωνισμού προβλέπεται ένας ενιαίος φάκελος, αποσφραγίζεται ο φάκελος αυτός που περιλαμβάνει και την οικονομική προσφορά.

Η Επιτροπή Ανοίγματος αριθμεί τις Προσφορές, τις μονογράφει και τις καταχωρεί σε ειδικό ενυπόγραφο έντυπο.

Κατά την αποσφράγιση έχουν δικαίωμα να παρίστανται και εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων που έχουν υποβάλει προσφορά, στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα έγγραφα διαγωνισμού.

  Προϋπόθεση για την παρουσία εκπροσώπων των οικονομικών φορέων στη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών είναι η προσκόμιση, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο διενέργειας του διαγωνισμού, σχετικής εξουσιοδότησης του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του.

  Εφόσον στη διαδικασία αποσφράγισης παρίστανται εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα εξουσιοδοτημένα για την αποσφράγιση πρόσωπα οφείλουν να είναι προετοιμασμένα ώστε να λειτουργήσουν καταλυτικά στην ενδεχόμενη περίπτωση ανάκυψης οποιουδήποτε προβλήματος.