Στην φάση αυτή χαράσσεται η  στρατηγική σύναψης δημοσίων Συμβάσεων με την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων, κατά τα οποία λαμβάνονται κατάλληλα αιτιολογημένες αποφάσεις σχετικά με  την σύναψη της σύμβασης:

Σχήμα 2-1: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για τη χάραξη Στρατηγικής Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ)

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης συνδέονται συνήθως με το βαθμό πολυπλοκότητας, καινοτομίας και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει την εκάστοτε απαίτηση, καθώς και με το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη επιτυχούς αποτελέσματος.