Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζεται μία συνοπτική Κατάσταση Ελέγχου (checklist) που μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της Φάσης Προγραμματισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων της φάσης.

Κατάσταση Ελέγχου 7-2: Ανασκόπηση της Φάσης Προγραμματισμού Έργου

Α/Α

Κρίσιμες Ερωτήσεις

Ναι

Όχι

Μ.Ε.14

Ανάπτυξη Χρονοδιαγράμματος Δραστηριοτήτων

     
 

Έχουν υποδιαιρεθεί τα κύρια παραδοτέα του Έργου σε μικρότερες και καλύτερα διαχειρίσιμες συνιστώσες;

     
 

Έχουν προσδιοριστεί οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την παραγωγή των παραδοτέων του Έργου; 

     
 

Έχουν προσδιοριστεί η διαδοχή, οι αλληλεξαρτήσεις και οι περιορισμοί των δραστηριοτήτων;

     
 

Έχει εκτιμηθεί η διάρκεια της κάθε δραστηριότητας/ εργασίας; 

     
 

Έχουν οριστεί οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας/ εργασίας; 

     
 

Έχει εκπονηθεί το Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων βάσης; 

     
 

Έχει προσδιοριστεί η κρίσιμη διαδρομή;

     

Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Πόρων

     
 

Έχουν προσδιοριστεί και ποσοτικοποιηθεί τα είδη πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και εργασιών του Έργου; 

     
 

Έχει εκτιμηθεί ο ακριβής χρόνος και η διάρκεια χρήσης κάθε πόρου; 

     
 

Έχει εκπονηθεί το Χρονοδιάγραμμα Χρήσης Πόρων βάσης; 

     
 

Έχουν ανατεθεί οι πόροι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες/ εργασίες του Έργου; 

     

Ανάπτυξη Προγράμματος Κόστους

     
 

Έχουν προσδιοριστεί όλα τα είδη κόστους που αναμένεται να προκύψουν στο Έργο; 

     
 

Έχουν εκτιμηθεί τα μεγέθη κόστους που αναμένεται να προκύψουν; 

     
 

Υπάρχει εκτίμηση για τον χρόνο στον οποίο κάθε κόστος αναμένεται να προκύψει;

     
 

Έχει εκπονηθεί το Χρονοδιάγραμμα Κόστους βάσης; 

     
 

Έχει εκτιμηθεί το κόστος ανάληψης κάθε δραστηριότητας/ εργασίας που περιλαμβάνεται στο Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων; 

     

Ανάπτυξη Σχεδίου Ποιότητας

     
 

Έχουν καθοριστεί οι στόχοι ποιότητας που πρέπει να επιτευχθούν για κάθε παραδοτέο; 

     
 

Έχουν διαμορφωθεί οι διεργασίες διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του Έργου; 

     
 

Έχουν ανατεθεί ρόλοι διασφάλισης ποιότητας σε μέλη της Ομάδας Έργου; 

     
 

Έχει εκπονηθεί το Σχέδιο Ποιότητας;

     

Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Ζητημάτων

     
 

Έχει οριστεί η διεργασία που θα χρησιμοποιείται για τη διαχείριση ζητημάτων; 

     
 

Έχουν σχεδιαστεί τα έγγραφα που θα χρησιμοποιούνται για την αναφορά και καταχώριση ζητήματος; 

     
 

Έχουν καθοριστεί οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες που θα εμπλέκονται στη διεργασία διαχείρισης ζητημάτων; 

     

Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Αλλαγών

     
 

Έχει οριστεί η διαδικασία που θα χρησιμοποιείται για τη διαχείριση αλλαγών; 

     
 

Έχει σχεδιαστεί το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για την αίτηση αλλαγής; 

     
 

Έχουν καθοριστεί οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες που θα εμπλέκονται στη διεργασία διαχείρισης αλλαγών;

     

Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων

     
 

Έχουν εντοπισθεί οι πιθανοί κίνδυνοι που επηρεάζουν το Έργο; 

     
 

Έχουν τεκμηριωθεί τα χαρακτηριστικά των εντοπισθέντων κινδύνων στο Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων; 

     
 

Έχουν αξιολογηθεί οι προσδιορισθέντες κίνδυνοι ως προς την πιθανότητα επέλευσής τους και τη βαρύτητα των επιπτώσεών τους; 

     
 

Έχουν οριστεί προληπτικές ενέργειες και ενέργειες αντιμετώπισης για κάθε κίνδυνο;

     
 

Έχει οριστεί η διεργασία που θα χρησιμοποιείται για τη διαχείριση κινδύνων;

     
 

Έχουν ανατεθεί σε μέλη της Ομάδας Έργου οι αρμοδιότητες εντοπισμού, αξιολόγησης και μετριασμού κινδύνων; 

     

Ανάπτυξη Σχεδίου Αποδοχής Παραδοτέων

     
 

Έχουν διαμορφωθεί τα κριτήρια και τα πρότυπα για την αποδοχή των παραδοτέων του Έργου; 

     
 

Έχει οριστεί και τεκμηριωθεί η διεργασία για την εκτέλεση δοκιμών αποδοχής; 

     
 

Έχει ανατεθεί σε συγκεκριμένα μέλη της Ομάδας Έργου η αρμοδιότητα διενέργειας δοκιμών αποδοχής; 

     

Καθορισμός Δεικτών Απόδοσης

     
 

Έχουν οριστεί δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση της προόδου και των επιτευχθέντων οφελών του Έργου; 

     
 

Έχει οριστεί η διαδικασία για τη μέτρηση των δεικτών απόδοσης; 

     

Ανάπτυξη Σχεδίου Επικοινωνίας

     
 

Έχουν προσδιοριστεί τα ενδιαφερόμενα μέρη που απαιτούν τακτικές πληροφορίες για το Έργο; 

     
 

Έχουν οριστεί οι ανάγκες επικοινωνίας των προσδιορισθέντων ενδιαφερομένων μερών; 

     
 

Έχει εκπονηθεί η στρατηγική Επικοινωνίας;

     
 

Έχει συμπληρωθεί το Σχέδιο/ Μήτρα Επικοινωνίας;

     
 

Έχουν προγραμματιστεί οι διαδικασίες Παραγωγής Αναφορών Απόδοσης (δηλ. Εκθέσεων Προόδου & Κατάστασης); 

     

__________________________

14Μ.Ε. = Μη Εφαρμόσιμο (N/A – Not Applicable)