Διαχείριση Επικοινωνίας (Communication Management) είναι η διεργασία μέσω της οποίας διανέμονται πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη του Έργου σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας, και μέσω της οποίας αναφέρεται η απόδοση του Έργου.

Κατά τη φάση Προγραμματισμού αναπτύχθηκε το Σχέδιο/ Μήτρα Επικοινωνίας (βλ. 7.3.10), που περιγράφει το είδος των πληροφοριών που θα διανέμονται και τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι επικοινωνίες του Έργου κατά τη Φάση Εκτέλεσης του Έργου. Ωστόσο, καθώς το Έργο εξελίσσεται, είναι πιθανό να συμβούν γεγονότα που θα αλλάξουν τον τρόπο πρόσβασης στις πληροφορίες ή θα μεταβάλλουν τις απαιτήσεις επικοινωνίας. Επομένως, ο Υπεύθυνος Συντονιστής, με τη βοήθεια των μελών της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να επισκοπεί τακτικά το αρχικό Σχέδιο Επικοινωνίας και να το επικαιροποιεί οποτεδήποτε αυτό είναι αναγκαίο ώστε το Σχέδιο να παραμένει κατάλληλο για το Έργο.

Οι κύριες διεργασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης επικοινωνίας είναι οι εξής:

  • Υλοποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας και διανομή πληροφοριών.
  • Αναφορά απόδοσης Έργου (project’s performance reporting), με τη συλλογή και διανομή στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφοριών για την τρέχουσα (και μελλοντική) κατάσταση και πρόοδο του Έργου.

 


Σχήμα 7-21: Διεργασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Διαχείρισης Επικοινωνίας

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι διεργασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για την αποτελεσματική διαχείριση επικοινωνίας.