Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) (ή Παρακολούθηση και Έλεγχος Κινδύνων) είναι η διεργασία μέσω της οποίας ελέγχονται οι κίνδυνοι που εντοπίσθηκαν κατά τις Φάσεις Έναρξης και Προγραμματισμού, παρακολουθούνται οι υπολειμματικοί κίνδυνοι και εντοπίζονται νέοι, εξασφαλίζεται η εκτέλεση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων (προληπτικές ενέργειες και ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνων) και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους στο μετριασμό των κινδύνων.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για τη Διαχείριση Κινδύνων είναι τα εξής:

  • Παρακολούθηση Κινδύνων (Risk Monitoring)
  • Έλεγχος Κινδύνων (Risk Control)

 


Σχήμα 7-20: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για τη διαχείριση των κινδύνων