Τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο της χάραξης της στρατηγικής αξιολόγησης είναι:

•   επιλογή των κατηγοριών κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των Οικονομικών Φορέων

•   απόφαση για χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά (ισχύει μόνο για την περίπτωση που έχει επιλεγεί ως διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού η κλειστή).

Για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του σταδίου της προεπιλογής, απομένουν δύο επιπλέον ζητήματα που αφορούν:

•   τον καθορισμό των ελάχιστων επιπέδων ικανοτήτων που θα τεθούν για τα επιλεγέντα κριτήρια της κατηγορίας 3 πιο πάνω

•   τον προσδιορισμό των στοιχείων, εγγράφων και λοιπών πληροφοριών που θα ζητηθούν από τους οικονομικούς φορείς προκειμένου να τεκμηριώσουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων των κριτηρίων που έχουν επιλεγεί.

Το τελευταίο ζήτημα δεν αποτελεί στρατηγική απόφαση και προτείνεται να αντιμετωπιστεί κατά τη φάση της σύνταξης των εγγράφων διαγωνισμού, από την Ομάδα Προετοιμασίας. Όσον αφορά το ζήτημα του καθορισμού των ελάχιστων επιπέδων ικανοτήτων προτείνεται και αυτό να εξετάζεται στη φάση της σύνταξης των εγγράφων διαγωνισμού, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστούν περιπτώσεις που λόγω της κρισιμότητας του προκηρυσσόμενου έργου η Αναθέτουσα Αρχή θα κρίνει το ζήτημα ως στρατηγικής σημασίας. Οδηγίες για την αντιμετώπιση των δύο αυτών ζητημάτων δίνονται στο Κεφάλαιο 3 του Οδηγού.

Ειδικά στη περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του σταδίου της προεπιλογής, εάν αποφασιστεί να γίνει χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορές, απομένουν δύο επιπλέον ζητήματα:

•   ο καθορισμός του μέγιστου αριθμού των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορές και

•   ο καθορισμός των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του αριθμού των υποψηφίων.

Τα δύο αυτά ζητήματα θα εξεταστούν στη φάση της σύνταξης των εγγράφων διαγωνισμού. Οδηγίες για την αντιμετώπισή τους δίνονται στο Κεφάλαιο 3 του Οδηγού.