Οι διεργασίες έναρξης λαμβάνουν χώρα κατά την πρώτη φάση του κύκλου ζωής Έργου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη φάση Έναρξης Έργου, εντοπίζεται ένα επιχειρησιακό πρόβλημα ή μία επιχειρησιακή ευκαιρία και εκπονείται Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου (Business Case), η οποία παρέχει εναλλακτικές λύσεις. Πριν από, κατά τη διάρκεια ή μετά την εκπόνηση της Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου πραγματοποιείται συνήθως η Ανάλυση Κόστους/ Οφέλους (Cost-Benefit Analysis) και η εκπονείται η Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study), ώστε να προσδιοριστεί η εναλλακτική λύση με το μέγιστο καθαρό όφελος και να διερευνηθεί η πιθανότητα κάθε εναλλακτική λύση να αντιμετωπίσει το επιχειρησιακό πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα της Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου, προτείνεται μία τελική συνιστώμενη λύση. Όταν η συνιστώμενη λύση εγκριθεί, διορίζονται ο Πρόεδρος της Καθοδηγητικής Επιτροπής Έργου και ο Υπεύθυνος Συντονιστής, ώστε να συμμετάσχουν στη σύνταξη του «Τεχνικού Δελτίου Έργου» (Project Fiche), όπου περιγράφονται συνοπτικά το αντικείμενο, οι στόχοι, οι δραστηριότητες, η δομή, ο προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι κίνδυνοι, οι περιορισμοί και οι υποθέσεις εργασίας του Έργου. Όταν το Τεχνικό Δελτίο Έργου εγκριθεί, διορίζονται τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου.

Η περιγραφή των συγκεκριμένων διεργασιών έναρξης, η σειρά με την οποία αυτές εφαρμόζονται, καθώς και καθοδήγηση για τον τρόπο εφαρμογής κάθε μίας από αυτές, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1. Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται επίσης καθοδήγηση για την εγκαθίδρυση της κατάλληλης οργανωτικής δομής Έργου (ρόλοι και αρμοδιότητες).