Οι Οδηγίες της ΕΕ για το δημόσιο τομέα και οι Νόμοι 73(Ι)/2016 και 140(Ι)/2016, καθορίζουν έξι (6) διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιούν οι Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς, για τη σύναψη συμβάσεων στον κλασσικό τομέα και στους τομείς κοινής ωφελείας:

(α) Ανοικτή διαδικασία.

(β) Κλειστή διαδικασία.

(γ) Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση.

(δ) Ανταγωνιστικός διάλογος.

(ε) Σύμπραξη καινοτομίας.

(στ) Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Οι συνήθεις διαδικασίες που επιλέγονται από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων είναι η  ανοικτή και η κλειστή διαδικασία. Η χρήση της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του ανταγωνιστικού διαλόγου και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση είναι δυνατή μόνον υπό ειδικές συνθήκες, που ορίζονται από το νόμο (σχετικό είναι το Κεφάλαιο 5 του παρόντος Οδηγού). Όσον αφορά τη σύμπραξη καινοτομίας αφορά ειδικά στην ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου που δεν μπορεί να καλυφθεί με λύσεις ήδη διαθέσιμες στην αγορά. Για τη σύναψη συμβάσεων χαμηλής αξίας, υπάρχουν διαθέσιμες συνοπτικές διαδικασίες.

Κάθε μία από τις διαδικασίες αυτές περιγράφεται συνοπτικά στο παρόν υποκεφάλαιο, ενώ περισσότερα στοιχεία δίνονται:

●   στο Κεφάλαιο 3 για την Ανοικτή, την Κλειστή και τη Συνοπτική Διαδικασία

●   στο Κεφάλαιο 5 για τη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση και τον Ανταγωνιστικό Διάλογο.

Η επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας για τη σύναψη οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης, πρέπει να βασίζεται στην προσεκτική ανάλυση των συνθηκών/ περιστάσεων.

Η Αναθέτουσα Αρχή, για να επιλέξει τη κατάλληλη διαδικασία προς εφαρμογή, θα πρέπει να αξιολογήσει τις απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα:

●   Ποια είναι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης;

●   Η επιλεγόμενη διαδικασία επιτρέπεται για την συγκεκριμένη περίπτωση;

●   Είναι η προτεινόμενη διαδικασία κατάλληλη από τη σκοπιά της διαχείρισης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης (ιδιαίτερα σε σχέση με την αναμενόμενη αξία της σύμβασης, τις χρονικές παραμέτρους και το δυναμικό της αγοράς);