Στόχος του βήματος αυτού είναι να προσδιορίσει τυχόν ενέργειες που απαιτούνται μετά την ολοκλήρωση του Έργου.

Με το κλείσιμο του Έργου, πιθανόν να υπάρχουν κάποιες ενέργειες που δεν πραγματοποιήθηκαν. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν αιτήσεις για αλλαγές, τις οποίες η Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου αποφάσισε να μην υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του Έργου, χωρίς ωστόσο να τις έχει απορρίψει. Επίσης, πιθανόν να μην παραδόθηκαν όλα τα αναμενόμενα προϊόντα ή πιθανόν το προϊόν να παραδόθηκε με κάποια καταγεγραμμένα προβλήματα.

 Όλα τα εκκρεμή ζητήματα, ανεξαρτήτως από το κατά πόσον ενδεχομένως να οδηγούν σε νέα Έργα ή σε βελτίωση των προϊόντων του τρέχοντος Έργου κατά την περίοδο λειτουργίας του, καθώς και οι κίνδυνοι που πιθανώς να επηρεάσουν το προϊόν κατά την ωφέλιμη ζωή του, θα πρέπει να καταγράφονται σε ένα έγγραφο με τίτλο «Προτάσεις Μελλοντικών Ενεργειών» (“Recommendations on Follow on Actions”). Σε αυτό το έγγραφο, εκτός από την παρουσίαση οποιωνδήποτε «εκκρεμοτήτων», ο Υπεύθυνος Συντονιστής θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις για ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί η ομάδα λειτουργικής υποστήριξης.