•   Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που πρέπει να δικαιολογηθούν δεόντως με κριτήριο, κυρίως το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο. Για παράδειγμα, τέτοιες μπορεί να είναι οι περιπτώσεις, στις οποίες οι οικονομικοί φορείς χρειάζεται να διαθέτουν εξοπλισμό με περίοδο απόσβεσης μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών, ο οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο.

•   Μια συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς που έχουν οριστεί σαφώς σε αυτή, στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Το ίδιο ισχύει και για τους Οικονομικούς Φορείς, δηλαδή, δεν είναι δυνατή η είσοδος νέων οικονομικών φορέων σε μια συμφωνία-πλαίσιο μετά τη σύναψη της.