Το στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής  έχει ως σκοπό να ελέγξει την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων. Ο έλεγχος της καταλληλότητας γίνεται με τη χρήση κριτηρίων που πρέπει να αφορούν την προσωπική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 4 κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν κριτήρια που αφορούν:

1.   τη χώρα εγκατάστασης του Οικονομικού Φορέα

Η κατηγορία επεξηγείται εκτενώς στο Κεφάλαιο 3.

2.  την προσωπική κατάσταση του

Η χρήση της συγκεκριμένης κατηγορίας κριτηρίων είναι απαραίτητη σε όλες τις περιπτώσεις καθόσον προστατεύει την Αναθέτουσα Αρχή από το να αναθέσει συμβάσεις σε οικονομικούς φορείς που έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα ή δεν έχουν εκπληρώσει βασικές υποχρεώσεις τους ή έχουν σημαντικά προβλήματα με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

3.  τα κριτήρια επιλογής που αφορούν

o    την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Η χρήση της συγκεκριμένης κατηγορίας κριτηρίων κρίνεται απαραίτητη στις περισσότερες περιπτώσεις καθόσον προστατεύει την Αναθέτουσα Αρχή από το να αναθέσει συμβάσεις σε οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αντίστοιχο της προκηρυσσόμενης σύμβασης μέγεθος δραστηριοτήτων ή/και τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία δεν εξασφαλίζουν τη δυνατότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου.

Σε συμβάσεις απλών προμηθειών ή συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών χαμηλού προϋπολογισμού το κριτήριο μπορεί να μην είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί.

o    την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Η χρήση της συγκεκριμένης κατηγορίας κριτηρίων κρίνεται απαραίτητη στις περισσότερες περιπτώσεις καθόσον προστατεύει την Αναθέτουσα Αρχή από το να αναθέσει συμβάσεις σε οικονομικούς φορείς που δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, μέσα και υποδομές ώστε να τις εκτελέσουν επιτυχώς.

o    την καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας

Συνιστάται να γίνεται χρήση του κριτηρίου στις περιπτώσεις όπου η εγγραφή ενός οικονομικού φορέα σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει και κριτήριο των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του φορέα, π.χ. στις περιπτώσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, η εγγραφή σε συγκεκριμένη τάξη μιας κατηγορίας έργων στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων στη Κύπρο ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – ΜΕΕΠ στην Ελλάδα.

Εάν υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί το κριτήριο απλώς ως απόδειξη της νόμιμης σύστασης του οικονομικού φορέα, τότε μπορεί ισότιμα να αντικατασταθεί και από τα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία σύστασης του φορέα.

4.  δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς / εγγύηση συμμετοχής

Η συμπερίληψη της συγκεκριμένης απαίτησης στις προϋποθέσεις συμμετοχής δεν αφορά στον έλεγχο της καταλληλότητας του Οικονομικού φορέα για αυτό θα εξεταστεί στο Κεφάλαιο 3 που αφορά την ετοιμασία / σύνταξη των εγγράφων του διαγωνισμού.

Αναλυτικά τα επιμέρους κριτήρια κάθε κατηγορίας παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3.

Τα επιμέρους κριτήρια και των τεσσάρων κατηγοριών είναι της μορφής «ΝΑΙ/ΟΧΙ», δηλαδή θέτουν προϋποθέσεις – απαιτήσεις που οι οικονομικοί φορείς πρέπει να τεκμηριώσουν με κατάλληλα έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες ότι τις πληρούν. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων από την Ομάδα Αξιολόγησης καταλήγει σε «ΝΑΙ» όταν τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα κριθούν ότι τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του κριτηρίου και σε «ΟΧΙ» στην αντίθετη περίπτωση.

  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής δεν λειτουργούν συμψηφιστικά αλλά για να επιλεγεί ως κατάλληλος ένας οικονομικός φορέας πρέπει να συγκεντρώσει «ΝΑΙ» σε όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής  που έχουν καθοριστεί στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

  Τα κριτήρια επιλογής που συνιστούν την κατηγορία 3 πιο πάνω μπορούν να βαθμολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη των υποψηφίων οικονομικών φορέων στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά.