Επισκόπηση Ποιότητας Παραδοτέου είναι μία δομημένη διεργασία που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εκτίμηση της συμμόρφωσης του παραδοτέου με τα κριτήρια ποιότητας που έχουν οριστεί στο Σχέδιο Ποιότητας.

 Η διεργασία επισκόπησης ποιότητας έχει τρία βασικά βήματα, και οι δραστηριότητες από τις οποίες αυτά αποτελούνται περιγράφονται στη συνέχεια:

 • Προετοιμασία
  • Επιβεβαίωση ότι το προϊόν είναι έτοιμο για επισκόπηση.
  • Ορισμός της ημερομηνίας κατά την οποία θα λάβει χώρα η επισκόπηση.
  • Επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας των υπευθύνων επισκόπησης (reviewers).
  • Υποβολή του προϊόντος/ παραδοτέου για επιθεώρηση από τους υπεύθυνους επισκόπησης. Σε περίπτωση που το παραδοτέο είναι έγγραφο σε έντυπη μορφή (π.χ. μελέτη, σχέδιο νόμου, οδηγός), στους υπεύθυνους επισκόπησης θα πρέπει να διανέμεται αντίγραφο του παραδοτέου και η περιγραφή του.
  • Αξιολόγηση του προϊόντος/ παραδοτέου από κάθε υπεύθυνο επισκόπησης με βάση προκαθορισμένα κριτήρια ποιότητας, και προσδιορισμός πιθανών σφαλμάτων ή ατελειών.
  • Σύνταξη καταλόγου των πιθανών σφαλμάτων και ατελειών.
 • Συνάντηση Επισκόπησης ή Σύνταξη καταλόγου με τα σχόλια όλων των υπευθύνων επισκόπησης. Ανάλογα με τον όγκο των σχολίων και των σημείων που προκαλούν προβληματισμό (concerns), μπορεί να πραγματοποιηθεί Συνάντηση Επισκόπησης ή μπορεί ο Υπεύθυνος Συντονιστής να μελετήσει τους καταλόγους των ατομικών σχολίων που κατήρτισαν οι υπεύθυνοι επισκόπησης και να καταρτίσει έναν νέο κατάλογο που ενσωματώνει τα σχόλια όλων των υπευθύνων επισκόπησης. Σε περίπτωση που πραγματοποιείται Συνάντηση Επισκόπησης, θα πρέπει να υλοποιούνται οι εξής δραστηριότητες: 
  • Συζήτηση, διευκρινίσεις και συμφωνία για καθένα από τα σημεία που αναφέρουν οι υπεύθυνοι επισκόπησης
  • Συμφωνία για τα σημεία που θα ενσωματωθούν στην τελική Έκθεση Επισκόπησης Ποιότητας
  • Συμφωνία για τον Κατάλογο Τελικών Εκκρεμοτήτων Παραδοτέου (Follow-up Action List), που περιλαμβάνει τις ενέργειες σε συνέχεια της Συνάντησης Επισκόπησης που κρίνονται αναγκαίες για κάθε συμφωνηθείσα ατέλεια του παραδοτέου
  • Συμφωνία για το περιεχόμενο της τελικής Έκθεσης Επισκόπησης Ποιότητας
 • Ενέργειες μετά τη Συνάντηση Επισκόπησης
  • Κοινοποίηση του Αποτελέσματος της Επισκόπησης Ποιότητας στην Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου και στον Ανάδοχο.

 Στην περίπτωση κατασκευαστικών έργων, σημαντικότερες αποφάσεις για την ποιότητα μίας ολοκληρωθείσας εγκατάστασης λαμβάνονται κατά τη φάση μελέτης και προγραμματισμού. Συνήθως ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο υλοποίησης του Έργου, με βάση το οποίο ορίζονται και συμφωνούνται οι διαμορφώσεις των συνιστωσών του Έργου και οι προδιαγραφές των εργασιών και των υλικών, καθώς και η λειτουργική απόδοση. Η επισκόπηση ποιότητας στις κατασκευές περιλαμβάνει συνήθως την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες αποδεκτές προδιαγραφές ποιότητας για τα υλικά και το επαγγελματικό επίπεδο εκτέλεσης των εργασιών (που περιέχονται στις προαναφερθείσες προδιαγραφές Έργου και υλικών), ώστε να εξασφαλίζεται η απόδοση της εγκατάστασης σύμφωνα με τη μελέτη. Στα πλαίσια αυτά, οι υπεύθυνοι επισκόπησης ποιότητας της Αναθέτουσας Αρχής πρέπει να ελέγχουν τις εκθέσεις που συντάσσει ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του Έργου, ενώ επίσης έχουν τη δυνατότητα διενέργειας αυτοψιών. Επιπλέον, μπορούν να πραγματοποιούνται δοκιμές σε τυχαία δείγματα υλικών σε εξειδικευμένα εργαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση.

 Υπόδειγμα του Εντύπου Ελέγχου Ποιότητας Παραδοτέου παρουσιάζεται στο Παράρτημα 7-12. Επιπλέον, στο ίδιο Παράρτημα παρουσιάζεται ένα συμπληρωμένο έντυπο ώστε να ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση του τρόπου συμπλήρωσής του.