Ο όρος τερματισμός σύμβασης αναφέρεται στην πρόωρη λύση της σύμβασης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου, δηλαδή στην οριστική διακοπή της σύμβασης προτού ολοκληρωθεί το σύνολο του αντικειμένου της και πριν παρέλθει η επίσημη ημερομηνία λήξης που ορίζεται σ’ αυτήν. Οι περιπτώσεις και οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να τερματιστεί μια σύμβαση, καθώς και οι υποχρεώσεις των δύο μερών, τόσο κατά τη διαδικασία τερματισμού όσο και κατόπιν αυτής, καθορίζονται ρητά στους όρους της εκάστοτε σύμβασης. Στις παρακάτω υποενότητες περιγράφονται οι συνήθεις περιπτώσεις τερματισμού μιας σύμβασης, όπως αυτές ορίζονται στις πρότυπες συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών και έργων, καθώς επίσης και οι απαιτούμενες ενέργειες τόσο για τον τερματισμό της σύμβασης όσο και κατόπιν αυτού.