Παράρτημα 1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Κανονισμοί 19, 21 και 22)
Παράρτημα 2: ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παράρτημα 3: ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Παράρτημα 4: ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Παράρτημα 5: ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
Παράρτημα 6: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ
Παράρτημα 7: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παράρτημα 8: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παράρτημα 9: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Παράρτημα 10: ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Παράρτημα 11: ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παράρτημα 12: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ