Διαχείριση Αποδοχών Παραδοτέων (Acceptance Management) είναι η διεργασία μέσω της οποίας τα παραγόμενα παραδοτέα επισκοπούνται και γίνονται αποδεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Σχέδιο Αποδοχής Παραδοτέων.

Σκοπός της Διαχείρισης Αποδοχών Παραδοτέων είναι να εξασφαλίζει ότι τα παραδοτέα του Έργου συμμορφώνονται με τα κριτήρια αποδοχής και συνεπώς ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες που έχουν οριστεί στην Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου (Business Case) και στο Τεχνικό Δελτίο Έργου (Project Fiche) και έχουν ενσωματωθεί στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

 Καθώς η διαχείριση αποδοχών παραδοτέων αποτελεί βασικό στοιχείο της διοίκησης συμβάσεων, το Κεφάλαιο 6 «Διαχείριση Σύμβασης» περιλαμβάνει ανάλυση των διατάξεων του Κανονισμού 138/2016 καθώς και οδηγίες για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη Διαχείριση Αποδοχών Παραδοτέων από τις υπόλοιπες Αναθέτουσες Αρχές εκτός εκείνων της κεντρικής κυβέρνησης.