Περιορισμοί στη χρήση της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση και του ανταγωνιστικού διαλόγου

Ενώ κατά την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία οι Αναθέτουσες Αρχές είναι ελεύθερες να επιλέγουν οποτεδήποτε την ανοικτή ή την κλειστή διαδικασία, η ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και ο ανταγωνιστικός διάλογος επιτρέπεται να επιλέγονται μόνο στις περιπτώσεις που προσδιορίζονται περιοριστικά στην αντίστοιχη κοινοτική οδηγία και στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται στενά, ενώ το βάρος της απόδειξης - ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις τους - το φέρει η Αναθέτουσα Αρχή που επικαλείται την εφαρμογή τους. Οι περιπτώσεις αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στις αμέσως επόμενες παραγράφους.