Κατά τη φάση αρχικού προσδιορισμού, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ενός Έργου αντιμετωπίζονται πολύ συχνά ως μεμονωμένες απαιτήσεις. Όταν όμως το Έργο κριθεί ως έχον υψηλή προτεραιότητα, το επόμενο βήμα είναι μία προσεκτικότερη εξέταση των διαφορετικών εναλλακτικών επιλογών για την υλοποίησή του. Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού του Έργου θα οριοθετήσουν σε συνεργασία με τον Ιδιοκτήτη του Έργου, την Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου, η οποία παρέχει διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων του Έργου. Στη συνέχεια εκπονείται Μελέτη Σκοπιμότητας, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανότητα κάθε εναλλακτική λύση να αντιμετωπίσει το επιχειρησιακό πρόβλημα ή να εκμεταλλευθεί την επιχειρησιακή ευκαιρία. Στο πλαίσιο της εκπόνησης Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου και, συνήθως, ως μέρος μίας τυπικής Μελέτης Σκοπιμότητας, πραγματοποιείται Ανάλυση Κόστους-Οφέλους προκειμένου να προσδιοριστεί η εναλλακτική λύση με το μέγιστο καθαρό όφελος. Ως αποτέλεσμα της Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου προκύπτει η πρόταση για την τελική συνιστώμενη λύση. Όταν η συνιστώμενη λύση εγκριθεί από τον Ιδιοκτήτη του Έργου, διορίζονται το Επιτελικό Στέλεχος και ο Υπεύθυνος Συντονιστής, και συμπληρώνεται ένα «Τεχνικό Δελτίο Έργου», στο οποίο παρατίθενται συνοπτικά το αντικείμενο, οι στόχοι, οι δραστηριότητες και τα παραδοτέα, η οργάνωση του Έργου, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες, η εκτιμώμενη αξία, οι πιθανοί κίνδυνοι, οι υποθέσεις εργασίας και οι περιορισμοί υλοποίησης.

Τα προαναφερθέντα βήματα τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται κατά το στάδιο αυτό παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα.

Σχήμα 1-9: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται κατά το Στάδιο Σχεδιασμού