Πριν ο Υπεύθυνος Συντονιστής εισηγηθεί το κλείσιμο του Έργου, πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχουν επιτευχθεί όλα τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι έχουν παραχθεί, δοκιμαστεί και εγκριθεί όλα τα προϊόντα/ παραδοτέα του Έργου.