Είναι αυτονόητο: όπως ο σχεδιασμός ενός Έργου, έτσι και η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για ένα Έργο δεν παρέχεται δωρεάν. Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων αποτελεί μέρος της υλοποίησης του Έργου. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Έργου, θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για την κάλυψη του κόστους σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Το κόστος αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται στην ανάλυση κόστους-οφέλους και στην εξέταση των θεμάτων της σχέσης ποιότητας-τιμής.   

  Παράγοντες κόστους σύναψης δημοσίων συμβάσεων είναι οι εξής:

 • προσωπικό (εξειδικευμένο και προσωπικό υποστήριξης – μισθοί και κοινωνικές δαπάνες για το εμπλεκόμενο στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων προσωπικό),
 • υπηρεσίες (εμπειρογνωμοσύνη, νομικές συμβουλές, υπηρεσίες υποστήριξης),
 • εγκαταστάσεις (περιλαμβανομένων δικτύων κοινής ωφέλειας, εξοπλισμού γραφείου και επικοινωνιών),
 • υλικά (γραφική ύλη, άλλα αναλώσιμα, ταχυδρομικές υπηρεσίες),
 • έξοδα δημοσίευσης (εφόσον υπάρχουν),
 • μεταφορές (οχήματα, έξοδα ταξιδίου σε περίπτωση επιτόπιων επισκέψεων κλπ.),
 • εφοδιαστικές δαπάνες (συσκευασία, έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων, ασφάλιση, φόροι, δασμοί, έξοδα διαχείρισης, τέλη, διόδια, δασμοί),
 • ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, εφόσον ισχύει,
 • κόστος κάλυψης εκτάκτων αναγκών,
 • κόστος εκπροσώπησης (agency cost) (γενικά έξοδα).

  Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές επιλογές για τον προγραμματισμό και προϋπολογισμό του κόστους σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η εκτίμηση του κόστους αυτού μπορεί να αποτελεί:

 • ξεχωριστή συνιστώσα του προϋπολογισμού (όπως στο σχεδιασμό Έργου),
 • ποσοστό του εκτιμώμενου κόστους έργου (εκτέλεση, παραγωγή),
 • σταθερό ποσό προς διαπραγμάτευση.

  Συνήθως οι Φορείς Υλοποίησης χρεώνουν ένα ποσοστό του κόστους εκτέλεσης (δεύτερη επιλογή). Ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τον όγκο των εργασιών, το ποσοστό μπορεί να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 15%. Υψηλότερα ποσοστά απαντώνται σε πολύπλοκα έργα με μικρό όγκο εργασιών.

  Οι ρυθμίσεις με τη μέθοδο του σταθερού ποσού μπορεί να συνεπάγονται ζημία στις περιπτώσεις πολύπλοκων έργων, καθώς δεν είναι πάντα δυνατή η ακριβής πρόβλεψη του κόστους σύναψης δημόσιας σύμβασης.