Αφού λάβετε τη γνωμοδότηση του εμπειρογνώμονα, που θα σας διαβεβαιώνει ότι το είδος και οι ποσότητες των προσδιορισθέντων πόρων είναι τα κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του Έργου, έφτασε η στιγμή να εκτιμήσετε πότε και για πόσο χρόνο θα χρησιμοποιηθεί κάθε πόρος, ώστε να εκπονήσετε το Χρονοδιάγραμμα Χρήσης Πόρων (Resource Schedule).

Για να το επιτύχετε, θα πρέπει να δείτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων και εργασιών στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί κάθε πόρος, καθώς στο τέλος της ημέρας το σημαντικότερο όλων είναι να επιτευχθεί η αποτελεσματική και έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και εργασιών. Για παράδειγμα, σε ένα Έργο ανέγερσης κτιρίου όπου θα χρειαστείτε τον αρχιτέκτονα για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων και να βρείτε πότε θα λάβει χώρα και πόσο θα διαρκέσει η εργασία αυτή, ώστε να εκτιμήσετε την αντίστοιχη χρονική περίοδο για την οποία θα πρέπει να δεσμευθεί στο Έργο ο αρχιτέκτονας. Για το ίδιο Έργο, ο οικοδομικός εξοπλισμός/ μηχανήματα και τα οικοδομικά υλικά θα χρησιμοποιηθούν κυρίως στο στάδιο της κατασκευής, επομένως θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε στο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με το πότε θα λάβει χώρα το στάδιο αυτό. Αναμφίβολα, υπάρχουν πόροι που θα χρησιμοποιηθούν σε περισσότερες από μία φάσεις του Έργου ή σε περισσότερες από μία δραστηριότητες/ εργασίες, όπως για παράδειγμα ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας, που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις φάσεις του Έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να εκτιμήσετε τη συνολική διάρκεια για την οποία θα είναι απασχολημένος ο πόρος.

Το εργαλείο που δίνεται στο Παράρτημα 7-1/ Φύλλο «Χρονοδιάγραμμα Χρήσης Πόρων», εκτός από το χρονικό προγραμματισμό των πόρων, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τον χρονικό προγραμματισμό τυχόν ταξιδίων που ενδεχομένως να συνδέονται με τους ανθρώπινους πόρους. Έτσι, θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα προγραμματισμένα για τη φάση Εκτέλεσης & Ελέγχου ταξίδια και το συνδεδεμένο με αυτά κόστος, με χρήση του εργαλείου που δίνεται στο Παράρτημα 7-1/ Φύλλο «Χρονοδιάγραμμα Κόστους».

Το Χρονοδιάγραμμα Χρήσης Πόρων που εκπονείται κατά τη φάση προγραμματισμού αποκαλείται συνήθως «Χρονοδιάγραμμα Χρήσης Πόρων Βάσης» (“Baseline Resource Schedule”), καθώς θα χρησιμοποιηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του Έργου για την παρακολούθηση της προόδου μέσω της εξέτασης των αποκλίσεων των πραγματικών δεδομένων από τις εκτιμήσεις βάσης (βλ. 7.4.2).