Για ορισμένα Έργα η υλοποίηση με ίδιους πόρους μπορεί να καλύψει μόνο τμήματα ενός Έργου. Στην πράξη ωστόσο, και ουσιαστικά για όλα τα Έργα, σημαντικά τμήματα πρέπει να υλοποιούνται μέσω σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Έτσι, το παρόν υποκεφάλαιο πραγματεύεται την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

  Ανάλογα με το δυναμικό της (προσωπικό, εξοπλισμός κλπ.), η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί είτε να διεκπεραιώσει τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με ιδίους πόρους είτε να την αναθέσει επίσημα σε άλλη Αναθέτουσα Αρχή ή να αγοράσει υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από εξωτερικούς συμβούλους.

Η διαδικασία υλοποίησης έχει οικονομικές, τεχνικές, εμπορικές, διοικητικές, εφοδιαστικές, νομικές και σχετικές με τον προϋπολογισμό πτυχές. Η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων επικεντρώνεται στις διαδικαστικές, εμπορικές και διοικητικές πλευρές.

Κατά την προ-διαγωνιστική φάση (pre-bidding phase), άτομα με τις σχετικές ικανότητες θα πρέπει να καταρτίσουν τις αναλυτικές οικονομικές και τεχνικές παραμέτρους των προς αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών/ έργων. Κατά τη διαγωνιστική φάση (bidding phase), το συντονισμό αναλαμβάνουν ειδικοί σε θέματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να διασφαλίσουν την ικανοποίηση όλων των διαδικαστικών απαιτήσεων. Αναγκαία επίσης είναι η συνεισφορά δικηγόρων, ειδικών σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistic experts), διαχειριστών και, βέβαια, της Ομάδας Διαχείρισης Έργου.