Παράδειγμα βαθμολόγησης & ορισμού προτεραιότητας έργων Παράρτημα 1-1

Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου Παράρτημα 1-2

Οδηγίες για την εκπόνηση ανάλυσης κόστους-όφελους Παράρτημα 1-3

Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Παράρτημα 1-4

Υπόδειγμα Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων Έργου (Risk Log) Παράρτημα 1-5

Υπόδειγμα Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων Έργου (Risk Log) Παράρτημα 1-5 συμπληρωμένο

Εργαλείο 1-3 Μήτρα/ Πίνακας Αποφάσεων Παράρτημα 1-6