Τα έγγραφα του διαγωνισμού πρέπει να δίνουν σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες για τα παρακάτω τρία θέματα:

  1. Αντικείμενο της σύμβασης. Περιγραφή του σκοπού και των στόχων της σύμβασης, του περιβάλλοντος που θα υλοποιηθεί, του αντικειμένου, των παραδοτέων και του χρόνου παράδοσης.
  2. Δυνατότητα, τρόπος συμμετοχής και αξιολόγησης των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων στο διαγωνισμό. Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης, προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, περιεχομένου και διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών.
  3. Όροι συνεργασίας για την εκτέλεση της σύμβασης. Προσδιορισμός των ειδικών (αξία, χρόνος, διαδικασία παραλαβής και πληρωμής, ρήτρες καθυστέρησης, κλπ) και γενικών όρων (εγγυήσεις, υπεργολαβία, υποχρεώσεις συμβαλλομένων, καταγγελία σύμβασης κλπ) της συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και επιλεγέντος Οικονομικού Φορέα για την υλοποίηση της σύμβασης.

Η δομή των εγγράφων διαγωνισμού για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών είναι κοινή ενώ διαφοροποιείται για τις συμβάσεις έργων.

Η δομή των εγγράφων διαγωνισμού διαφοροποιείται ελαφρώς ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης που θα επιλεγεί (ανοικτή ή κλειστή).

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δομή και η σημασία των εγγράφων για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία, ενώ ακολούθως επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν για την κλειστή και τη συνοπτική διαδικασία.

Τέλος σε ιδιαίτερη παράγραφο παρουσιάζεται η δομή των εγγράφων για συμβάσεις έργων.