Το Γενικό Πλαίσιο Διαχείρισης του Έργου αναφέρεται στις Διεργασίες Διαχείρισης Έργου, στα Ενδιαφερόμενα Μέρη Έργου και στην Οργανωτική Δομή.