Διεργασίες εκτέλεσης και ελέγχου είναι οι διεργασίες διαχείρισης που εφαρμόζονται κατά την τρίτη και μεγαλύτερη σε διάρκεια φάση του κύκλου ζωής διαχείρισης Έργου, όπου χρησιμοποιούνται και οι περισσότεροι πόροι. Είναι η φάση κατά τη διάρκεια της οποίας τα παραδοτέα παράγονται και παρουσιάζονται στην Αναθέτουσα Αρχή προς αποδοχή. Για να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων του Έργου, ο Υπεύθυνος Συντονιστής παρακολουθεί και ελέγχει τις δραστηριότητες, τους πόρους και το κόστος που απαιτούνται για την παραγωγή των παραδοτέων καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης εκτέλεσης. Σε αυτή τη φάση, όλα τα σχέδια/ προγράμματα, τα χρονοδιαγράμματα, οι διαδικασίες και τα υποδείγματα που διαμορφώθηκαν κατά τη Φάση Προγραμματισμού χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται ότι το Έργο προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από την άποψη αυτή, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διεργασίες διαχείρισης (Σχήμα 7-15):

  • Διαχείριση Χρονοδιαγράμματος (Schedule Management): Είναι η διεργασία μέσω της οποίας παρακολουθείται η πραγματική πρόοδος των δραστηριοτήτων και εργασιών και, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, υλοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για να επαναφέρουν τις εργασίες, τις δραστηριότητες ή και το συνολικό Έργο εντός του χρονοδιαγράμματος.
  • Διαχείριση Πόρων (Resource Management): Είναι η διεργασία μέσω της οποίας παρακολουθείται η πραγματική πρόοδος της απασχόλησης των πόρων και, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, υλοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για την επίλυση προβλημάτων κατανομής πόρων.
  • Διαχείριση Κόστους (Cost Management): Είναι η διεργασία μέσω της οποίας παρακολουθείται το πραγματικό κόστος έναντι του εκτιμηθέντος και, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο, υλοποιούνται διορθωτικές ενέργειες για τη διατήρηση του κόστους εντός του προϋπολογισμού.
  • Διαχείριση Ποιότητας (Quality Management): Είναι η διεργασία μέσω της οποίας διασφαλίζεται και ελέγχεται η ποιότητα των παραδοτέων, με χρήση των σχετικών τεχνικών και εφαρμογή του Σχεδίου Ποιότητας που εκπονήθηκε κατά την προηγούμενη φάση.
  • Διαχείριση Ζητημάτων (Issue Management): Είναι η διεργασία μέσω της οποίας προσδιορίζονται, εκτιμώνται και επιλύονται, με τυποποιημένο τρόπο, ζητήματα σχετικά με το Έργο.
  • Διαχείριση Αλλαγών (Change Management): Είναι η διεργασία μέσω της οποίας προσδιορίζονται, αξιολογούνται και εγκρίνονται πριν από την υλοποίηση, με τυποποιημένο τρόπο, αλλαγές στο αντικείμενο, τα παραδοτέα, τις χρονικές κλίμακες ή τους πόρους του Έργου.
  • Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management): Είναι η διεργασία μέσω της οποίας ελέγχονται οι κίνδυνοι που εντοπίσθηκαν κατά τις Φάσεις Έναρξης και Προγραμματισμού, παρακολουθούνται οι υπολειμματικοί κίνδυνοι και εντοπίζονται νέοι, εξασφαλίζεται η εκτέλεση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων (προληπτικές ενέργειες και ενέργειες αντιμετώπισης) και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους στο μετριασμό των κινδύνων.
  • Διαχείριση Αποδοχών Παραδοτέων (Acceptance Management): Είναι η διεργασία μέσω της οποίας τα παραγόμενα παραδοτέα επισκοπούνται και γίνονται αποδεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Σχέδιο Αποδοχής Παραδοτέων.
  • Διαχείριση Επικοινωνίας (Communication Management): Είναι η διεργασία μέσω της οποίας διανέμονται πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη του Έργου σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας, και μέσω της οποίας αναφέρεται η πρόοδος του Έργου.

 


Σχήμα 7-15: Οι Διεργασίες Εκτέλεσης & Ελέγχου