Η σύναψη των δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα κωδικοποιείται σε ένα ενιαίο Νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ωστόσο καταγράφει συγκεκριμένες διαφορές στην αντιμετώπιση της κάθε μιας. Έτσι, το παρόν υποκεφάλαιο πραγματεύεται τα εξής κύρια ερωτήματα:

•   Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών;

•   Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών;

•   Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων;

•   Πώς εφαρμόζεται η Νομοθεσία  στις περιπτώσεις μικτών μεικτών συμβάσεων;