Τα έγγραφα διαγωνισμού της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση έχουν την ίδια δομή και διάρθρωση με αυτά της κλειστής διαδικασίας. Επομένως μπορεί εύκολα να προσαρμοστούν τα πρότυπα σχέδια που δίνονται στο Κεφάλαιο 3 για την κλειστή διαδικασία, ώστε να περιλάβουν και τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας με διαπραγμάτευση.

Στη συνέχεια δίνονται κατευθύνσεις και οδηγίες για το πώς θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές στα έγγραφα διαγωνισμού σε κάθε ένα από τα δύο στάδια της διαδικασίας.

Στάδιο Διαπραγμάτευσης και Ανάθεσης

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έγγραφα διαγωνισμού του δεύτερου σταδίου της διαδικασίας

 

Το Τεύχος Μεταβολών μπορεί να αντικατασταθεί με αλλαγές που θα γίνονται στα αρχικά κείμενα/έγγραφα  και θα φέρουν επισήμανση των αλλαγών που επιφέρονται μετά από  κάθε γύρο διαπραγματεύσεων.

Σχήμα 5 4: Έγγραφα διαγωνισμού του δεύτερου σταδίου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση

Τα έγγραφα διαγωνισμού του δευτέρου σταδίου της διαδικασίας με διαπραγμάτευση θα πρέπει να δίνουν τις παρακάτω βασικές πληροφορίες, επιπλέον των όσων περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα έγγραφα της κλειστής διαδικασίας:

  • τους όρους των εγγράφων διαγωνισμού που τίθενται και αυτούς που δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση
  • τα βήματα, τον τρόπο διενέργειας και το χρονοδιάγραμμα της διαπραγμάτευσης.