Στο Κεφάλαιο 6 δίνονται κατευθύνσεις και οδηγίες για την υλοποίηση και διαχείριση της σύμβασης. Χρονικά αφορά την περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης εώς και το κλείσιμο της με την αξιολόγηση της απόδοσης των αναδόχων.