Σκοπός του παρόντος υποκεφαλαίου είναι να συνοψίσει το σύνολο των δραστηριοτήτων διαχείρισης που θα πρέπει να εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Έργου προκειμένου το προσωπικό των Αναθετουσών Αρχών που εμπλέκεται στη διεργασία Διαχείρισης Έργου, να διευκολύνεται στην αποτελεσματική ανάληψη και άσκηση των ρόλων τους. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελούνται στα πλαίσια κάθε φάσης του Έργου (με παράθεση μίας σύντομης περιγραφής για κάθε δραστηριότητα), οι αντίστοιχοι ρόλοι του Υπεύθυνου Συντονιστή και οποιωνδήποτε άλλων μελών του προσωπικού που συμμετέχουν σε αυτές, η αναφορά στα υποκεφάλαια και τις ενότητες του Οδηγού που παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης καθεμίας από τις δραστηριότητες, καθώς και αναφορά στα εργαλεία που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων σχετικών καταστάσεων ελέγχου, υποδειγμάτων, εντύπων, εκθέσεων και φύλλων εργασίας που θα πρέπει να συμπληρώνονται από όσους συμμετέχουν στην εκτέλεση της αντίστοιχης δραστηριότητας).

Μολονότι στην πλειονότητά τους τα δημόσια Έργα (public projects) υλοποιούνται από οικονομικούς φορείς («Αναδόχους»), είναι πιθανό ορισμένα Έργα μικρής κλίμακας να υλοποιούνται με χρήση εσωτερικών πόρων (δηλ. πόρων που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή). Έτσι, οι ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουν συνοπτικά τις  δραστηριότητες και τους αντίστοιχους ρόλους  τόσο  για Έργο που υλοποιείται με ίδιους πόρους (εσωτερική παραγωγή) όσο και για Έργο που υλοποιείται από Ανάδοχο.