Στο Κεφάλαιο 2 του Οδηγού έχουν δοθεί κατευθύνσεις, για την υποβοήθηση των Αναθετουσών Αρχών στη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων που θα τους επιτρέψουν να προσδοκούν με ασφάλεια ότι θα επιλέξουν τον κατάλληλο Ανάδοχο, που προσφέρει την καλύτερη λύση για την κάλυψη των κατά περίπτωση αναγκών τους.

  Διευκρινίστηκε επίσης ότι, ανεξάρτητα από την επιλεγείσα διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, η αξιολόγηση οργανώνεται σε δύο στάδια:

•    το στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής

•    το  στάδιο της ανάδειξης του αναδόχου

τα οποία είναι απολύτως διακριτά, έχουν διαφορετικούς στόχους, βασίζονται σε διαφορετικής φύσης κριτήρια και διέπονται μεν από τις ίδιες βασικές αρχές της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης, αλλά εφαρμόζονται με διαφορετικούς κανόνες.

Στην παρούσα φάση θα πρέπει να προσδιοριστεί αναλυτικότερα ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών, με τον καθορισμό των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης.