Ως πρώτο βήμα, πρέπει να ορίσετε δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.

 Συνήθως υπάρχουν πολλοί πιθανοί δείκτες για κάθε επιθυμητό αποτέλεσμα, ωστόσο κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι πιο κατάλληλοι και χρήσιμοι από άλλους. Κατά συνέπεια, αντί να επιλέγετε τους πρώτους δείκτες που σας έρχονται στο νου, προτείνεται να διαμορφώνετε πρώτα έναν κατάλογο με τους πιθανούς δείκτες και στη συνέχεια να αξιολογείτε τους δείκτες αυτούς με βάση ένα σύνολο κριτηρίων επιλογής (π.χ. να είναι αντικειμενικοί, άμεσοι, επαρκείς, ποσοτικοί, πρακτικοί, αξιόπιστοι κλπ.). Κατά κανόνα, οι δείκτες που επιλέγονται πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Πρέπει να είναι συναφείς με τους βασικούς στόχους του Έργου.
 • Πρέπει να είναι λίγοι σε αριθμό και με ουσιαστική σημασία. 
 • Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεικτών πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμα και να αποκτώνται έγκαιρα και με λογικό κόστος.
 • Στο μέτρο του δυνατού, οι δείκτες απόδοσης θα πρέπει να επιτρέπουν την ποσοτική μέτρηση της προόδου, του αποτελέσματος ή της επίπτωσης. Ωστόσο, για ορισμένους στόχους έργων (π.χ. ανάπτυξη ικανοτήτων) μπορεί να είναι αναγκαία η διαμόρφωση ποιοτικών δεικτών για τη μέτρηση της επιτυχίας, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει παράλληλα να επιτρέπουν την αξιόπιστη παρακολούθηση.

 Για να δημιουργήσει τον αρχικό κατάλογο πιθανών δεικτών, ο Υπεύθυνος Συντονιστής μπορεί να οργανώνει μία συνάντηση παραγωγής ιδεών (brainstorming meeting) με όλα τα μέλη της ομάδας Έργου, να ζητά τη γνώμη ειδικών στο πεδίο της παρέμβασης ή/και να συνεργάζεται με άλλες οντότητες που υλοποιούν έργα με παρεμφερές αντικείμενο και συνεπώς μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει αντίστοιχους δείκτες στο παρελθόν.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μερικά παραδείγματα δεικτών απόδοσης για διαφορετικά πεδία δραστηριότητας/ παρέμβασης και για διαφορετικούς τομείς της αγοράς. Αν και δεν είναι εξαντλητικός, θα μπορούσε να σας δώσει ιδέες για να ορίσετε ένα σύστημα μέτρησης της απόδοσης.

Πίνακας 7-5: Παραδείγματα Δεικτών Απόδοσης

Πεδία παρέμβασης

Εκροές

Αποτελέσματα

Επιπτώσεις

Αποκατάσταση και ανάπτυξη χωριών και προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς 

 • τ.μ. πλατειών χωριών που αποκαταστάθηκαν 
 • τ.μ. δρόμων που αποκαταστάθηκαν 
 • αριθμός κτισμάτων που αποκαταστάθηκαν 
 • αριθμός κατοίκων που ζουν στην περιοχή των κοινοτήτων που αποκαταστάθηκαν 
 • αριθμός επιχειρήσεων που εγκαταστάθηκαν στις κοινότητες που αποκαταστάθηκαν 
 • μικτή/ καθαρή απασχόληση που δημιουργήθηκε ή διασφαλίστηκε  2 χρόνια μετά (αριθμός και % συνολικών θέσεων εργασίας)
 • % κατοίκων που επιθυμούν να παραμείνουν στην περιοχή τα επόμενα 5 χρόνια

Εκπαίδευση 

 • % της συνολικής προγραμματισμένης εκπαίδευσης που διεκπεραιώθηκε επιτυχώς (ώρες εκπαίδευσης, συμμετέχοντες, εκπαιδευτικό υλικό, θέματα ενδιαφέροντος κλπ.)
 • Θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης εκπαιδευθέντων
 • Θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης εκπαιδευτών 
 • Υψηλό ποσοστό συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
 • % εκπαιδευομένων που ολοκληρώνουν επιτυχώς τους κύκλους εκπαίδευσης (άνδρες/ γυναίκες)
 • Μείωση σφαλμάτων των εκπαιδευθέντων στην εργασία τους μετά από έξι μήνες 
 • Αύξηση παραγωγικότητας των εκπαιδευθέντων μετά από ένα χρόνο 

Υποδομή μεταφορών 

(Σιδηρόδρομος)

 • χλμ. σιδηροδρόμου υψηλής ταχύτητας που κατασκευάστηκαν 
 • % σιδηροδρομικού δικτύου που ολοκληρώθηκε 
 • Χρόνος που εξοικονομείται (χρόνος ταξιδίου X αριθμό χρηστών)
 • Αύξηση πλήθους προορισμών που εξυπηρετούνται από το σιδηροδρομικό δίκτυο 
 • Αύξηση ροής επιβατών/ εμπορευμάτων μετά από ένα χρόνο (%) 
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (% μείωση/ αύξηση)

Υποδομή μεταφορών

(Αυτοκινητόδρομος)

 • χλμ. αυτοκινητόδρομου που κατασκευάστηκαν
 • Αριθμός σηράγγων που κατασκευάστηκαν
 • Αριθμός ανισόπεδων κόμβων που κατασκευάστηκαν 
 • Αύξηση μέσου όρου ταχύτητας 
 • Μείωση χρόνου ταξιδίου
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (% μείωση/ αύξηση)
 • Αύξηση ροής κυκλοφορίας οχημάτων μετά από ένα χρόνο (%)
 • Αύξηση στην ασφάλεια (αριθμός τροχαίων ατυχημάτων μετά από ένα χρόνο ή % μείωση ατυχημάτων μετά από ένα χρόνο)

Υποδομή μεταφορών

(Λιμένες)

 • τ.μ. νέου λιμένα που κατασκευάστηκαν ή τ.μ. λιμένα που αναβαθμίστηκαν  
 • Μείωση χρόνου αναμονής των πλοίων για ελλιμενισμό 
 • Μείωση χρόνου εξυπηρέτησης σκαφών 
 • Μείωση χρόνου εξυπηρέτησης οχημάτων 
 • Αύξηση αριθμού ναυτιλιακών γραμμών που  προσεγγίζουν στο λιμένα 
 • Αύξηση ροής κυκλοφορίας επιβατών/ οχημάτων/ εμπορευμάτων μετά από ένα χρόνο (%)
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (% μείωση/ αύξηση)
 • Αύξηση στην ασφάλεια (αριθμός τροχαίων ατυχημάτων μετά από ένα χρόνο ή % μείωση ατυχημάτων μετά από ένα χρόνο)

Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών 

 • Αριθμός και  % αύξηση ψηφιακών τηλεφωνικών γραμμών 
 • Μήκος ευρυζωνικού δικτύου (οπτικών ινών) που έχει εγκατασταθεί (χλμ.)
 • Αριθμός κεντρικών συστημάτων υπολογιστών που παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες (Internet hosts) ανά 1000 κατοίκους 
 • Μείωση αριθμού βλαβών δικτύου
 • Αριθμός υπηρεσιών που δημιουργήθηκαν (πρόσβαση στο Διαδίκτυο)
 • Αύξηση του αριθμού συνδρομών ISDN ανά 1000 κατοίκους 
 • Αύξηση συνολικών ωρών σύνδεσης στο Διαδίκτυο ανά μήνα 
 • Αύξηση συνολικών ωρών σύνδεσης στο Διαδίκτυο ανά μήνα (μετά από 6 μήνες)

Ενεργειακή υποδομή 

 • χλμ. δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας/ αερίου που κατασκευάστηκαν/ αναβαθμίστηκαν 
 • χλμ. νέων/ αναβαθμισμένων γραμμών/ αγωγών 
 • Αύξηση εκτιμώμενου αριθμού χρηστών 
 • Μείωση ενεργειακού κόστους (€/KWh)
 • % αλλαγή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με όρους αυξημένων ή μειωμένων ρύπων (CO2, SO2, NOx…)

Κατασκευή νέων λιμένων αλιείας 

 • Κατασκευασθείσα δυναμικότητα λιμένων (αριθμός σκαφών, τονάζ)
 • Αριθμός μονάδων που κατασκευάστηκαν στην προκυμαία των λιμένων (portside)
 • Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης σκαφών
 • Τονάζ (χωρητικότητα) σκαφών που χρησιμοποιούν τον λιμένα μετά από ένα χρόνο
 • Επιτευχθέν αλίευμα (τόνοι/έτος/είδος)
 • Εμβαδόν επιφάνειας μονάδων στην προκυμαία των λιμένων (port side) που ενοικιάζονται 
 • Προστιθέμενη αξία που παράχθηκε στην περιοχή του λιμένα 
 • Μικτή/καθαρή απασχόληση που δημιουργήθηκε μετά από 2 χρόνια (αριθμός)