Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζεται μία συνοπτική Κατάσταση Ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιείται για την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων της Φάσης Εκτέλεσης & Ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων της φάσης.

A/A

Κρίσιμες Ερωτήσεις

Ναι

Όχι

Μ.Ε.19

Διαχείριση Χρονοδιαγράμματος

 

 

 

1.      

Καταγράφεται η πρόοδος των δραστηριοτήτων/ εργασιών;

 

 

 

2.      

Επικαιροποιείται τακτικά το Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων;

 

 

 

3.      

Επισκοπείται το Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων για τον εντοπισμό προβλημάτων ή πιθανών προβλημάτων στο χρονικό προγραμματισμό των εργασιών;

 

 

 

Διαχείριση Πόρων

 

 

 

4.      

Καταγράφεται η πρόοδος της απασχόλησης πόρων;

 

 

 

5.      

Επικαιροποιείται τακτικά το Χρονοδιάγραμμα Χρήσης Πόρων;

 

 

 

6.      

Επισκοπείται το Χρονοδιάγραμμα Χρήσης Πόρων για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων κατανομής πόρων;

 

 

 

Διαχείριση Κόστους

 

 

 

7.      

Καταγράφεται το πραγματικό κόστος (δαπάνες);

 

 

 

8.      

Επικαιροποιείται τακτικά το Χρονοδιάγραμμα Κόστους;

 

 

 

9.      

Επισκοπείται το Χρονοδιάγραμμα Κόστους για τον προσδιορισμό και την επίλυση προβλημάτων κόστους;

 

 

 

Διαχείριση Ποιότητας

 

 

 

10.   

Παρακολουθούνται οι δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας που υλοποιούνται κατά την εκτέλεση του Έργου;

 

 

 

11.   

Οργανώνονται και διενεργούνται τακτικά οι επισκοπήσεις ποιότητας παραδοτέων;  

 

 

 

12.   

Τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων ποιότητας παραδοτέων;

 

 

 

Διαχείριση Ζητημάτων

 

 

 

13.   

Εντοπίζονται και αναφέρονται με επίσημο τρόπο τα ζητήματα του Έργου;

 

 

 

14.   

Εφαρμόζεται διεργασία διαχείρισης ζητημάτων όταν τούτο είναι αναγκαίο;

 

 

 

Διαχείριση Αλλαγών

 

 

 

15.   

Εντοπίζονται και ζητούνται με επίσημο τρόπο αλλαγές στο αντικείμενο, το κόστος, τα παραδοτέα, τις χρονικές κλίμακες ή τους πόρους του Έργου;

 

 

 

16.   

Εφαρμόζεται διεργασία ελέγχου αλλαγών όταν τούτο είναι αναγκαίο;

 

 

 

Διαχείριση Κινδύνων

 

 

 

17.   

Παρακολουθούνται οι κίνδυνοι σύμφωνα με τις διεργασίες που ορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων;

 

 

 

18.   

Αξιολογούνται οι ενέργειες μετριασμού κινδύνων ως προς την αποτελεσματικότητά τους;

 

 

 

19.   

Εφαρμόζονται οι προληπτικές ενέργειες ή οι ενέργειες αντιμετώπισης που καθορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων;

 

 

 

Διαχείριση Αποδοχών Παραδοτέων

 

 

 

20.   

Επισκοπούνται και γίνονται αποδεκτά τα παραγόμενα παραδοτέα σύμφωνα με το Σχέδιο Αποδοχής Παραδοτέων;

 

 

 

Διαχείριση Επικοινωνίας 

 

 

 

21.   

Διανέμονται πληροφορίες σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας;

 

 

 

22.   

Παράγονται Εκθέσεις Κατάστασης Έργου σε τακτική βάση από τον Υπεύθυνο Συντονιστή;

 

 

 

23.   

Παράγονται και υποβάλλονται σε τακτική βάση στον Υπεύθυνο Συντονιστή Εκθέσεις Προόδου Έργου;

 

 

 

24.   

Υπάρχει ενημέρωση για την πρόοδο και την απόδοση του Έργου;

 

 

 

_______________

19Μ.Ε. = Μη Εφαρμόσιμο (N/A – Not Applicable)