Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να διατηρούν τακτικές επαφές με βασικές ομάδες της αγοράς, ώστε να εξασφαλίζουν και να καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής τους και να ικανοποιούν την απαίτησή τους για παροχή καλύτερων δημοσίων υπηρεσιών. Η Εκτίμηση της Αγοράς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθώς είναι απαραίτητη για την κατανόηση του τομέα της αγοράς στον οποίο απευθύνεται κάθε διαγωνισμός δημοσίων συμβάσεων. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης αυτής βοηθούν τις Αναθέτουσες Αρχές να βελτιώσουν και να διαμορφώσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν για να επιτευχθεί βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής, μειωμένες τιμές και βελτίωση των υπηρεσιών. Ο ρόλος και η διατήρηση του ανταγωνισμού στην αγορά, η εμπλοκή της αγοράς στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η βολιδοσκόπηση της αγοράς, η δημιουργία αγοράς όπου δεν υπάρχει, η εξεύρεση οικονομικών φορέων και η διατήρηση της εμπλοκής τους καθώς και η αντιμετώπιση ενδεχόμενης δημιουργίας μονοπωλίου ή καρτέλ αποτελούν σημαντικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διενέργεια της Εκτίμησης της Αγοράς. Είναι σημαντικό οι Αναθέτουσες Αρχές να υιοθετούν μία στρατηγικού χαρακτήρα μακροπρόθεσμη προσέγγιση της αγοράς, ώστε να αποκτούν γνώση των αγορών και των τάσεων ανάλογη με αυτή των οικονομικών φορέων (εμπλοκή της αγοράς), καθώς και ίδια αντίληψη για την ικανότητα και τη δυνατότητα των αγορών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συγκεκριμένων Έργων (βολιδοσκόπηση της αγοράς).