Η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας ενημερώνει το συντομότερο δυνατό μετά την έκδοσή της Απόφασης Ανάθεσης / Απόφασης Επιλογής τους μη επιλεγέντες προσφέροντες (δηλαδή τους προσφέροντες  οι οποίοι είτε αποκλείσθηκαν κατά τη διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής είτε οι προσφορές τους απορρίφθηκαν κατά τη διαδικασία της τεχνικής ή της οικονομικής αξιολόγησης είτε ενώ κρίθηκαν κατάλληλοι δεν επελέγησαν για την ανάθεση της σύμβασης)  ή τους μη επιλεγέντες υποψήφιους (δηλαδή τους υποψήφιους που δεν επιλέγηκαν για να υποβάλουν προσφορά σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας ή διαδικασίας στην οποία εφαρμόζονται οι κανόνες της κλειστής διαδικασίας).

  Η αρχική ενημερωτική επιστολή προς τους μη επιλεγέντες, θα πρέπει να έχει περιεχόμενο σύμφωνο με τα σχετικά Έντυπα του Παραρτήματος 4-2 του παρόντος Κεφαλαίου, επιλέγοντας το σωστό Έντυπο (Β ή Γ ή Δ) αναλόγως της περίπτωσης.

Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού,  η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας    ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τους λόγους ακύρωσής του.

  Η ενημερωτική επιστολή προς τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει περιεχόμενο σύμφωνο με το σχετικό Έντυπο Ε του Παραρτήματος 4-2 του παρόντος Κεφαλαίου.