Έχοντας προσδιορίσει και διορίσει το Επιτελικό Στέλεχος και τον Υπεύθυνο Συντονιστή, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τον προσδιορισμό των υποψηφίων για τους υπόλοιπους ρόλους (δηλ. μέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής Έργου, Υπεύθυνο Συντονιστή Ομάδας Έργου, Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας [όπου χρειάζεται]), που περιλαμβάνονται στη δομή της Ομάδας Διαχείρισης Έργου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέλη της Ομάδας Έργου διορίζονται αργότερα, στη διάρκεια της Φάσης Προγραμματισμού Έργου.

Τα μέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής Έργου, επιπλέον της εξουσιοδότησής τους να εκπροσωπούν τους χρήστες των τελικών προϊόντων του Έργου και πιθανώς τον οικονομικό φορέα (Ανάδοχο), θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση:

  • να κατανοούν τα Σχέδια Έργου και να παρακολουθούν την πρόοδο έναντι των Σχεδίων,
  • να κατανοούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή υλοποίηση του Έργου και την παραγωγή των παραδοτέων του και να ενεργούν λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες αυτούς,
  • να διαμορφώνουν και να διατηρούν καλές σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους/ ενδιαφερομένους,
  • να κατανοούν πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο διάφορες παράμετροι επηρεάζουν το Έργο.

Ο Υπεύθυνος Συντονιστής Ομάδας Έργου πρέπει να διαθέτει προσόντα παρόμοια με αυτά του Υπευθύνου Συντονιστή (βλ. 1.5.2), θα πρέπει να έχει όμως μεγαλύτερη πείρα στις τεχνικές πλευρές του Έργου. Αυτό σημαίνει ότι οι σπουδές και η επαγγελματική εμπειρία του Υπευθύνου Συντονιστή Ομάδας Έργου πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενο του Έργου.

  Πριν οριστικοποιηθεί η επιλογή των Μελών της Ομάδας Διαχείρισης Έργου, συνιστάται να απαντηθούν οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην παρακάτω κατάσταση ελέγχου (checklist). Σκοπός των ερωτήσεων αυτών είναι να διασφαλίσουν ότι χρησιμοποιήθηκαν τα σημαντικότερα κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων ατόμων.

Κατάσταση Ελέγχου 1-5: Συνοπτική κατάσταση ελέγχου για την επιλογή των υπολοίπων μελών της Ομάδας Διαχείρισης Έργου

1. Μπορούν τα προτεινόμενα μέλη της Καθοδηγητικής Επιτροπής Έργου να διεκπεραιώσουν τις δεσμεύσεις που απαιτούνται από αυτά;  
2. Εκπροσωπούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου;  
3. Έχουν κατανεμηθεί όλοι οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες;  
4. Έχουν οι επιλεχθέντες προηγούμενη σχετική εμπειρία (δηλ. συμμετοχή σε Καθοδηγητικές Επιτροπές Έργων, εκτέλεση δραστηριοτήτων διοίκησης και διαχείρισης Έργου κλπ.);  
5. Έχουν συμμετάσχει οι επιλεχθέντες σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με μεθοδολογίες, πρακτικές και εργαλεία διαχείρισης Έργου;  
6. Εκτός από την επαγγελματική εμπειρία και τα προσόντα που διαθέτουν οι επιλεχθέντες, διαθέτουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για διασφάλιση της επιτυχούς εκπλήρωσης των καθηκόντων τους;  
7. Έχει ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των διορισθέντων για όλη την περίοδο εκτέλεσης του Έργου;  
8. Ενδέχεται κάποιος από τους διορισθέντες να αλλάξει θέση στο εγγύς μέλλον; Αν ναι, σημαίνει κάτι τέτοιο ότι δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στο Έργο;