Γλωσσάρι Α - Ω

Γλωσσάρι

BVFM

Best value for money.

CBA

Cost Benefit Analysis (Ανάλυση Κόστους Οφέλους)

CPV

Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις ή Ονοματολογία CPV)

ICT

Information and Communications Technology (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών – ΤΠΕ)

ITT

Invitation to Tender (Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών)

MEAT

Most Economically Advantageous Tender (Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά)

PFI

Public Finance Initiative (Μοντέλο PFI)

PPP

Public Private Partnership (Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα)

PQQ

Pre-Qualification Questionnaire (Ερωτηματολόγιο Προεπιλογής)

PRINCE (μεθοδολογία)

Η μεθοδολογία PRINCE (αρκτικόλεξο του PRojects IN Controlled Environments) είναι μία μέθοδος διαχείρισης Έργων που καλύπτει την οργάνωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο Έργων. Η PRINCE αναπτύχθηκε το 1989 από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Central Computer and Telecommunications Agency – CCTA), που σήμερα υπάγεται στο Γραφείο Κρατικού Εμπορίου (Office of Government Commerce – OGC), ως το επίσημο κρατικό πρότυπο του Ηνωμένου Βασιλείου για τη διαχείριση Έργων Πληροφορικής. Από την εισαγωγή της μέχρι σήμερα, η μεθοδολογία PRINCE χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί πλέον το de facto πρότυπο για τη διαχείριση Έργων. Αν και αρχικά αναπτύχθηκε για τις ανάγκες Έργων Πληροφορικής, χρησιμοποιείται εντούτοις και σε πολλά Έργα εκτός Πληροφορικής. Η PRINCE2, η τελευταία έκδοση της μεθοδολογίας, έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνει τις απαιτήσεις υφιστάμενων χρηστών, και έχει ως στόχο την αναβάθμιση της μεθοδολογίας στην κατεύθυνση μίας γενικευμένης προσέγγισης βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση Έργων κάθε τύπου.

VFM

Value for Money (Σχέση Ποιότητας/Τιμής)

WLC

Whole Life Cost (Κόστος Συνολικού Κύκλου Ζωής)

Ανάδοχος

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Αναθέτοντα Φορέα, σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Αναθέτουσες Αρχές

Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου

Αναθέτων Φορέας

α) Η Αναθέτουσα Αρχή ή δημόσια επιχείρηση που ασκεί δραστηριότητα που αναφέρεται στα άρθρα 9 έως 13 του Ν.11(Ι)/2006
β) Ο Φορέας που δεν είναι Αναθέτουσα Αρχή ή δημόσια επιχείρηση, ασκεί όμως, μεταξύ των δραστηριοτήτων του, μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 9 έως 13 του Ν.11(Ι)/2006 και απολαύει ειδικών ή  αποκλειστικών δικαιωμάτων που χορηγούμενων από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας

Ανάλυση Κόστους-Οφέλους

Ένα εργαλείο/ μία τεχνική οικονομικής εκτίμησης που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των αναμενόμενων οφελών από προτεινόμενες επενδύσεις/ Έργα, με τα σχετικά μεγέθη κόστους, ώστε να βοηθούνται οι χρήστες στον προσδιορισμό της εναλλακτικής λύσης με το μέγιστο καθαρό όφελος (οφέλη μείον κόστος)

Ανάλυση Προβλημάτων

Η ανάλυση παρουσιάζεται με τη μορφή διαγράμματος (βλ. Σχήμα 1-7) που εμφανίζει τις επιπτώσεις ενός προβλήματος στην κορυφή και τα αίτιά του στη βάση. Στόχος της ανάλυσης είναι να προσδιοριστούν τα σημεία που λειτουργούν ως «στενώσεις» (“bottlenecks”) στα οποία το πρόβλημα οξύνεται, ώστε σε αυτά να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα. Συνεπώς, η σαφής ανάλυση προβλημάτων παρέχει μία στερεή βάση πάνω στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί μία σειρά σχετικών και εστιασμένων στόχων για το Έργο.

Ανοικτή διαδικασία

Η διαδικασία στο πλαίσιο της οποία κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά.

Ανταγωνιστικός διάλογος

Η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας δύναται να ζητήσει να συμμετάσχει και στην οποία η Αναθέτουσα Αρχή διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμένου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επιλέγηκαν καλούνται να υποβάλουν προσφορά

Αξία σύμβασης

Το ποσό που καθορίζεται στη Συμφωνία.

Απόφαση Ανάθεσης

Η απόφαση που εκδίδει το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, με την οποία η Σύμβαση ανατίθεται στον Προσφέροντα που θα επιλεγεί.

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αρμόδιο Όργανο

Όργανο που συστήνεται δυνάμει των Κανονισμών, το οποίο, μέσα στο πλαίσιο των εξουσιών που του χορηγούνται, επιλαμβάνεται και χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

ΔΔΣ

Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δημόσιες συμβάσεις

Συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων Αναθετουσών Αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του Ν. 12(Ι)/2006

Δημόσιες συμβάσεις έργων

Δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε ταυτόχρονα τη μελέτη και την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Ν. 12(Ι)/2006 ή ενός έργου, είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή ανάγκες

Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

Δημόσιες συμβάσεις άλλες από αυτές που αναφέρονται στην ερμηνεία του όρου «δημόσιες συμβάσεις έργων», οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση – πώληση (hire purchase), με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημοσίων συμβάσεων έργων και των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, που έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Ν. 12(Ι)/2006.

Διαδικασία με διαπραγμάτευση

Η διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας οι Αναθέτουσες Αρχές διαβουλεύονται με τους οικονομικούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.

Διαχείριση Έργου (Project Management)

H εφαρμογή δεξιοτήτων, εργαλείων, τεχνικών και διαδικασιών για τον προγραμματισμό, το συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο ενός Έργου με επιτυχία.

Δικαιούχοι του Έργου

Είναι οι μελλοντικοί χρήστες, εκείνοι για τους οποίους υλοποιείται το Έργο, εκείνοι των οποίων οι ανάγκες πρέπει να ικανοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη κατά την έναρξη του Έργου.

Έγγραφα Διαγωνισμού

Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν την Προκήρυξη Σύμβασης, το Μέρος Α (Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς), το Μέρος Β (Συμφωνία και ειδικοί όροι σύμβασης), το Παράρτημα I (Γενικοί Όροι Σύμβασης), το Παράρτημα ΙΙ (Όροι Εντολής – Τεχνικές Προδιαγραφές), το συνημμένο Προσάρτημα με Υποδείγματα Εγγυήσεων, Δηλώσεων κ.λπ., που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επί μέρους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, απαιτείται να υποβληθούν από τους Προσφέροντες, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν διορθωτικά έγγραφα.

Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου (Business Case)

Ένα έγγραφο στο οποίο περιγράφεται συνοπτικά η αιτιολόγηση για την εκκίνηση ενός Έργου, εξετάζονται οι εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση του και τεκμηριώνεται η επιλογή της προτεινόμενης λύσης.

Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε Κοινοπραξία φυσικών ή νομικών έχει παραλάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού.

έργο

Το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία.

Έργο (Project)

Oρίζεται γενικά ως «μία προσωρινή προσπάθεια που αναλαμβάνεται για την παραγωγή ενός μοναδικού αποτελέσματος».

Εργολήπτης

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων.

Ιδιοκτήτης του Έργου

Η νομική οντότητα που αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη για το Έργο, όταν αυτό έχει υλοποιηθεί. Επίσης είναι ο εκπρόσωπος των δικαιούχων και υπεύθυνος για το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του Έργου.

Κλειστή διαδικασία

Η διαδικασία στην οποία κάθε οικονομικός φορέας δύναται να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο της οποίας μόνο οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δύνανται να υποβάλουν προσφορά.

Κοινωνική Επιχείρηση (Social Enterprise – SE)

Επιχείρηση που λειτουργεί με γνώμονα κοινωνικούς στόχους, στην οποία τα κέρδη επανεπενδύονται κυρίως στην επιχείρηση ή την κοινότητα, και όχι με γνώμονα την ανάγκη μεγιστοποίησης του κέρδους για τους μετόχους και τους ιδιοκτήτες. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήρια στα οποία βασίζεται η απόφαση για την ανάθεση της σύμβασης. Μπορεί να είναι είτε η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» είτε η «χαμηλότερη τιμή».

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται στο στάδιο ποιοτικής επιλογής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των οικονομικών φορέων. τα κριτήρια αυτά αφορούν:

  • στην προσωπική κατάσταση του υποψηφίου,
  • στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας,
  • στην οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
  • στις τεχνικές ή/και επαγγελματικές του ικανότητες
Κύκλος Ζωής Έργου (Project Life Cycle)

Μια λογική ακολουθία δραστηριοτήτων για την επίτευξη των σκοπών ή στόχων του Έργου. Τυπικά ο Κύκλος Ζωής Έργου αποτελείται από τέσσερις βασικές φάσεις:

  • 1η Φάση: Έναρξη Έργου
  • 2η Φάση: Προγραμματισμός Έργου
  • 3η Φάση: Εκτέλεση & Έλεγχος Έργου
  • 4η Φάση: Κλείσιμο Έργου
Μειοδότης

Ο Προσφέρων με το κατ΄ αξιολόγηση χαμηλότερο ποσό προσφοράς.

Μελέτη Σκοπιμότητας

Η ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος ώστε να διαπιστωθεί αν αυτό μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά

Μικρομεσαία Επιχείρηση – MME

Επιχείρηση με λιγότερους από 250 εργαζομένους.

Οικονομικός φορέας

Σημαίνει τον προμηθευτή ή/και τον εργολήπτη ή/και τον παρέχοντα υπηρεσίες.

Ομάδα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Procurement Team)

Η Ομάδα που περιλαμβάνει όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των Επιτροπών Αξιολόγησης.

Παρέχων υπηρεσίες

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει την παροχή υπηρεσιών στην αγορά.

Προμηθευτής

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει την προμήθεια προϊόντων.

Προσφέρων

Οποιοσδήποτε Οικονομικός Φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, που συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας Προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Προσφορά

Η τεχνική και οικονομική πρόταση για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, που καταρτίζεται και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα σύμφωνα με τον τρόπο και τους όρους που περιγράφονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού.

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Ρήτρα

Η αποζημίωση που καθορίζεται στην Σύμβαση ως καταβλητέα από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο για παράλειψη εκ μέρους του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Σύμβαση.

Στάδιο αξιολόγησης

Το στάδιο κατά το οποίο τα αρμόδια όργανα αξιολόγησης αξιολογούν τις προσφορές τόσο από τεχνική όσο από οικονομική άποψη , ώστε να εκτιμήσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη σύναψης της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης και να εξετάσουν την ποιότητα και το κόστος της προσφερόμενης λύσης.

Στάδιο ποιοτικής επιλογής

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης κατά το οποίο ελέγχεται η καταλληλότητα των οικονομικών φορέων.

Σύμβαση

Η δημόσια σύμβαση προμηθειών/ υπηρεσιών/ έργων  μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η οποία συνάπτεται μετά την ανακοίνωση της Απόφασης Ανάθεσης.

Σύμβαση Επιμέτρησης Ανθρωποχρόνου

Σύμβαση δυνάμει της οποίας οι υπηρεσίες παρέχονται έναντι καθορισμένης αμοιβής για κάθε εργάσιμη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, για κάθε κατηγορία απασχολούμενων στελεχών.

Σύμβαση Παραγγελιών

Η Σύμβαση με την οποία ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παράδοσης όλων ή μέρους των προϊόντων μετά τη λήψη σχετικών Παραγγελιών και στην οποία οι επιμέρους και οι συνολικές ποσότητες προϊόντων των Εγγράφων Διαγωνισμού είναι ενδεικτικές και μπορεί να αποδειχθούν μεγαλύτερες ή μικρότερες αυτών που θα προκύψουν από τις Παραγγελίες.

Σύμβαση Συνολικής Αξίας

Σύμβαση δυνάμει της οποίας οι υπηρεσίες παρέχονται έναντι μιας συνολικής καθορισμένης τιμής ή έναντι επί μέρους καθορισμένων τιμών, για επί μέρους υπηρεσίες του συνολικού Αντικειμένου της Σύμβασης.

Σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι το περιεκτικό όνομα που δίνεται σε ένα σύνολο πρωτοβουλιών όπου ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Το μοντέλο PFI (Private Finance Initiative) είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή πρωτοβουλίας. Το μοντέλο PFI χρησιμοποίησε πρώτη η Βρετανική Κυβέρνηση για να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών προσφεύγοντας στην ιδιωτική χρηματοδότηση. Το ίδιο μοντέλο χρησιμοποιείται και σε άλλα Κράτη Μέλη, ορισμένες φορές με σημαντικές παραλλαγές. Για παράδειγμα, το μοντέλο PFI ενέπνευσε την ανάπτυξη του «Betreibermodel» στη Γερμανία. Η κύρια διαφορά μεταξύ του μοντέλου PFI και των συμβατικών τρόπων παροχής δημόσιων υπηρεσιών είναι ότι το περιουσιακό στοιχείο δεν ανήκει στο δημόσιο. Η αρχή καταβάλλει ετήσια πληρωμή, παρόμοια με την αποπληρωμή ενυπόθηκου δανείου, στην ιδιωτική εταιρεία που παρέχει τις κατασκευαστικές και λοιπές σχετικές υπηρεσίες.

Συμφωνία

Το συμφωνητικό έγγραφο που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης.

Συμφωνία-Πλαίσιο

Συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μίας ή περισσοτέρων Αναθετουσών Αρχών και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.

Συνοπτική Διαδικασία

Η διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων που χρησιμοποιείται για συμβάσεις με αξία μικρότερη του κατώτατου ορίου των 50.000,00 Ευρώ όπως ορίζεται στο Νόμο 12(Ι)/2006.

Τεχνικό Δελτίο Έργου

Ένα έγγραφο που αποτελεί τη βάση για την έναρξη ενός Έργου και περιλαμβάνει: το σκοπό & το αντικείμενο του Έργου, τις Ομάδες Δραστηριοτήτων & τα παραδοτέα του Έργου, την οργάνωση, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των ρόλων που συμμετέχουν στην υλοποίηση & τη διαχείριση του Έργου, τον προσωρινό προϋπολογισμό, τους πιθανούς κινδύνους, τις υποθέσεις εργασίας και τους περιορισμούς του Έργου.

Υπεύθυνος Συντονιστής

Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής και τον χειρισμό της Σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Υποψήφιος οικονομικός φορέας

Ο οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλογο.

Φορέας Υλοποίησης

Η οντότητα που διαθέτει επαρκείς τεχνικές και διαχειριστικές ικανότητες και τεχνογνωσία ώστε να υλοποιήσει το Έργο όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο Τεχνικό Δελτίο.

Φορέας Χρηματοδότησης

Η οντότητα που αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει μερικώς ή πλήρως το Έργο (π.χ. το κράτος, τα Ταμεία της ΕΕ, κλπ).