Κατά τη διάρκεια της Φάσης Έναρξης του Έργου –όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 1.5.3.5 (Κεφάλαιο 1)– πρέπει να εντοπίζονται οι κίνδυνοι που ενδεχομένως να επηρεάσουν το μελλοντικό Έργο και να τεκμηριώνονται τα χαρακτηριστικά τους τόσο στο Τεχνικό Δελτίο Έργου (Project Fiche) όσο και στο Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων (Risk Log). Αυτό είναι το πρώτο επίσημο ορόσημο στη διεργασία διαχείρισης κινδύνων, όταν ο Ιδιοκτήτης του Έργου εξετάζει οποιουσδήποτε γνωστούς κινδύνους που φαίνεται να απειλούν τη βιωσιμότητα του Έργου και αποφασίζει κατά πόσο θα προχωρήσει στην έγκριση του Έργου ή όχι. Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται κατά τη φάση αυτή μπορεί να είναι κίνδυνοι όπως επικείμενη ή αμφιλεγόμενη νομοθεσία, αλλαγές πολιτικής, αναδιοργάνωση προσωπικού κλπ.

Κατά τη Φάση Προγραμματισμού, ο Υπεύθυνος Συντονιστής πρέπει να επισκοπεί τον κατάλογο των κινδύνων που εντοπίσθηκαν αρχικά για το Έργο και να προσδιορίζει εάν οι κίνδυνοι αυτοί εξακολουθούν να ισχύουν. Επιπλέον, πρέπει να προσδιορίζει νέες μεταβλητές κινδύνων που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του αναλυτικού προγραμματισμού του Έργου και να διαμορφώνει ένα σύνολο ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν τόσο για να αποτραπεί η επέλευση του κινδύνου όσο και για να περιοριστούν οι επιπτώσεις του σε περίπτωση που αυτός επέλθει.

Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Συντονιστής πρέπει να ορίζει τη Διεργασία Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Process) που θα χρησιμοποιείται από αυτή τη χρονική στιγμή και μέχρι το τέλος του Έργου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε κίνδυνος:

  • Εντοπίζεται
  • Ποσοτικοποιείται
  • Παρακολουθείται
  • Αποτρέπεται, μετατίθεται ή μετριάζεται

με τυποποιημένο τρόπο.

Ο Σχεδιασμός Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα (Σχήμα 7-12):

  • Επικαιροποίηση Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων
  • Ανάπτυξη Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan).

 Σχήμα 7-12: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την ανάπτυξη του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων