Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 1, ο Προγραμματισμός Έργου είναι η δεύτερη φάση του κύκλου ζωής Έργου και ξεκινά μόλις το Τεχνικό Δελτίο Έργου υπογραφεί από τους εκπροσώπους του Ιδιοκτήτη του Έργου. Οι διεργασίες διαχείρισης που εφαρμόζονται κατά τη φάση αυτή περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό του συνόλου των στοιχείων/ παραμέτρων του Έργου, έτσι ώστε το Έργο να είναι έτοιμο προς υλοποίηση. Με βάση τα πιο πάνω, πρέπει να εκπονηθούν τα εξής σχέδια/ προγράμματα:

 • Σχέδιο Έργου. Αποτελείται από τα εξής:
  • Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων (ορισμός της διαδοχής δραστηριοτήτων και εργασιών, χρονικός προγραμματισμός),
  • Σχέδιο Διαχείρισης Πόρων (καθορισμός ανθρώπινων πόρων, εξοπλισμού/ μηχανημάτων, υλικών αναγκαίων για κάθε εργασία/ στάδιο), και
  • Πρόγραμμα Κόστους (προσδιορισμός των εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων κόστους και του χρόνου πραγματοποίησής τους)
 • Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων. Τονίζει τους πιθανούς κινδύνους και τις ενέργειες για το μετριασμό τους.
 • Σχέδιο Ποιότητας. Θέτει τους στόχους ποιότητας για τα παραδοτέα του Έργου και ορίζει τις διεργασίες διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας.
 • Σχέδιο Διαχείρισης Ζητημάτων. Ορίζει τη διεργασία προσδιορισμού, εκτίμησης και επίλυσης σχετικών με το Έργο ζητημάτων.
 • Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών. Ορίζει τη διεργασία διαχείρισης αιτήσεων για αλλαγές που έχουν άμεση επίπτωση στο αντικείμενο, το κόστος, το χρονοδιάγραμμα ή την ποιότητα του Έργου.
 • Σχέδιο Αποδοχής Παραδοτέων. Θέτει τα κριτήρια αποδοχής για τα παραδοτέα του Έργου και ορίζει τις διεργασίες για την εκτέλεση των δοκιμών αποδοχής.
 • Σχέδιο Επικοινωνίας. Αναφέρεται στις πληροφορίες που πρέπει να διανέμονται στα ενδιαφερόμενα μέρη και στις μεθόδους που είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για τη διανομή τους.

Επιπλέον, οι Διεργασίες Προγραμματισμού είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τον καθορισμό δεικτών απόδοσης για μεταγενέστερη χρήση, κατά τη φάση Εκτέλεσης & Ελέγχου, για την αναφορά της απόδοσης του Έργου, ή/και κατά τη φάση Κλεισίματος, για την αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης του Έργου και την εκτίμηση των επιτευχθέντων οφελών από το υλοποιηθέν Έργο.

Ο προγραμματισμός είναι επαναλαμβανόμενη και επαναληπτική διεργασία. Κάθε φορά που καθίστανται διαθέσιμες νέες πληροφορίες ή πραγματοποιούνται τροποποιήσεις, όλα τα παραπάνω σχέδια/ προγράμματα θα πρέπει να επικαιροποιούνται.

Οι διεργασίες προγραμματισμού που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη δεύτερη φάση του κύκλου ζωής Έργου παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα.

 

Σχήμα 7‑5: Οι Διεργασίες Προγραμματισμού