Η δημιουργία θετικής κουλτούρας σύναψης δημοσίων συμβάσεων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες πολιτικής της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ). Απώτερος σκοπός  είναι η αναβάθμιση του επιπέδου της παροχής δημοσίων υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα. Η θετική κουλτούρα σύναψης δημοσίων συμβάσεων απαιτεί την ύπαρξη «εκ των άνω προς τα κάτω» (top-down) δέσμευσης και καθοδήγησης, με ταυτόχρονη υποστήριξη που προέρχεται από διεργασίες και διαδικασίες «εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up), και περιλαμβάνει:

●   Την ανάπτυξη στρατηγικών γενικευμένου (generic) χαρακτήρα για πολιτικές και διαδικασίες (όπως π.χ. ο παρών Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών), στο πλαίσιο μίας διυπηρεσιακής προσέγγισης που θα εξασφαλίζει μία πιο τυποποιημένη προσέγγιση στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

●   Την εξασφάλιση δέσμευσης (commitment) εκ μέρους των ανώτατων επιπέδων της ιεραρχίας των Αναθετουσών Αρχών, σχετικά με τις διεργασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

●   Την ανάδειξη της Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας/Τιμής σε κεντρική παράμετρο για κάθε σύναψη δημοσίας σύμβασης, και τη διασφάλιση ότι όλες οι διαδικασίες διεξάγονται με τρόπο ανοικτό, διαφανή και χωρίς διακρίσεις, επιτρέποντας στους οικονομικούς φορείς  να διαγωνίζονται επί ίσοις όροις.

●   Την προαγωγή μακροπρόθεσμου σκεπτικού και δέσμευσης για τα στρατηγικά ζητήματα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

  Οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σχετική κατάσταση ελέγχου που ακολουθεί ώστε να εξετάσουν κατά πόσο λειτουργούν στο πλαίσιο μίας θετικής κουλτούρας σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

Κατάσταση Ελέγχου 2-1: Ανάπτυξη θετικής κουλτούρας σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Eνέργεια Ναι/ Όχι
Μετράτε και επιτυγχάνετε συνεχείς βελτιώσεις σε όλες τις κατηγορίες των δαπανών σύναψης δημοσίων συμβάσεων;  
Επιτυγχάνετε τη Βέλτιστη Σχέση Ποιότητας/Τιμής σε όλες τις συναπτόμενες  δημόσιες συμβάσεις;  
Εξασφαλίζετε την υποχρέωση λογοδοσίας προς την Αναθέτουσα Αρχή, τον Ανάδοχο και τους δικαιούχους;  
Προάγετε τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους οικονομικούς φορείς;  
Προάγετε την ολοκλήρωση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government);  
Συνεργάζεστε με τους οικονομικούς φορείς προκειμένου να επιτύχετε επαρκή δυναμικότητα και ανταγωνισμό, Βέλτιστη Σχέση Ποιότητας/Τιμής, ικανοποιητική ποιότητα και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών;  
Προάγετε την καινοτομία;  
Ενθαρρύνετε την αειφορία και προάγετε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων;  
Αναπτύσσετε επαγγελματικές δεξιότητες και εξειδικευμένη εμπειρία στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων;  
Αναγνωρίζετε τη σημασία της ικανότητας διαχείρισης προγραμμάτων και Έργων;  
Στοχεύετε στη μεγιστοποίηση της επίδρασης που μπορεί να έχει η σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορά δαπάνες για την επίτευξη έμμεσων/άυλων στόχων (non-pay spend) (όπως π.χ. η ανάπτυξη ή/και υλοποίηση νέων κρατικών πολιτικών);  
Γνωρίζετε ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες  δαπανών σας και, κατά συνέπεια, οι βασικές δεσμεύσεις σας σε επίπεδο προϋπολογισμού;  

 

 Όπως κάθε επαγγελματίας, οι ειδικοί σε θέματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει:

●   Να βρίσκονται σε επικοινωνία και να διατηρούν επαφές με άλλους συναδέλφους τους που ασχολούνται με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

●   Να βελτιώνουν και να επικαιροποιούν τακτικά τις γνώσεις τους.

●   Να τηρούν σχολαστικά τη δεοντολογία του επαγγέλματός τους.

●   Να μετρούν και να διαχειρίζονται την απόδοση των δραστηριοτήτων σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Τα παραπάνω μπορούν να επιτυγχάνονται μέσω ενεργειών διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης (όπως π.χ. η δια βίου επαγγελματική κατάρτιση), και μέσω της συμμετοχής σε σχετικούς επαγγελματικούς οργανισμούς. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσιών Συμβάσεων εφαρμόζει πρόγραμμα για προοδευτική εκπαίδευση και κατάρτιση στα θέματα των δημοσίων συμβάσεων. Προς το σκοπό αυτό έχει ζητηθεί από όλες τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, να ορίσουν άτομα/πυρήνες που θα απασχολούνται με θέματα δημοσίων συμβάσεων, τα οποία εντάχθηκαν σε πρόγραμμα και λαμβάνουν εξελικτική εκπαίδευση με στόχο την εξειδίκευση για να καταστούν ικανοί να παρέχουν πρώτου βαθμού υποστήριξη στους υπόλοιπους συναδέλφους τους και στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής από την οποία προέρχονται.