Το υποκεφάλαιο αυτό πραγματεύεται τις εργασίες εντοπισμού της ανάγκης για το Έργο. Η ανάγκη για ένα Έργο μπορεί να προσδιοριστεί με πολλούς τρόπους, στους οποίους περιλαμβάνονται σχετικές προτάσεις από πολιτικούς, αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. δημάρχους), προσωπικό των Δήμων, το κοινό κλπ. Αφού ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των αναγκών για ένα Έργο, θα πρέπει να διεξάγεται έρευνα ώστε να καθορίζεται η προτεραιότητα της ανάγκης για το συγκεκριμένο Έργο σε σχέση με άλλα Έργα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για περιορισμένα κονδύλια. Αφού ληφθεί η απόφαση να προχωρήσει ένα Έργο λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Νόμου περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 (Νόμος Ομπρέλα - Ν. 20(Ι)/2014), θα πρέπει να διορίζεται η ομάδα που θα το σχεδιάσει και θα συντονίσει την προσέγγιση υλοποίησης. Τα προαναφερθέντα βήματα, τα οποία θα πρέπει να ακολουθούνται κατά το στάδιο αυτό, παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα.

Σχήμα 1-6: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται στο Στάδιο Αρχικού Εντοπισμού Αναγκών & Ορισμού Προτεραιοτήτων