Όταν ολόκληρο το Έργο έχει ουσιαστικά συμπληρωθεί και έχουν διεξαχθεί επιτυχώς οι οποιεσδήποτε Δοκιμές κατά τη Συμπλήρωση που προβλέπονται στη σύμβαση, ο Ανάδοχος οφείλει να δίνει στο Μηχανικό, με αντίγραφο στην Αναθέτουσα Αρχή, σχετική ειδοποίηση συνοδευόμενη από γραπτή δέσμευση του ότι θα συμπληρώσει κατά την Περίοδο Ευθύνης Ελαττωμάτων, με τη δέουσα επιμέλεια και προθυμία, οποιαδήποτε παραμένουσα εργασία. Η ειδοποίηση μαζί με τη δέσμευση αυτή θεωρούνται ως αίτηση του Αναδόχου προς το Μηχανικό για έκδοση του Πιστοποιητικού Παραλαβής σε σχέση με το Έργο.

 Ο Μηχανικός θα πρέπει, εντός 21 ημερών (ή όσων ημερών ορίζονται στη σύμβαση) από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης:

  • είτε να εκδώσει προς τον Ανάδοχο το Πιστοποιητικό Παραλαβής, με αντίγραφο στην Αναθέτουσα Αρχή, δηλώνοντας την ημερομηνία στην οποία, κατά τη γνώμη του, το Έργο είχε ουσιαστικά συμπληρωθεί σύμφωνα με τη σύμβαση,
  • είτε να δώσει γραπτές οδηγίες στον Ανάδοχο καθορίζοντας τις εργασίες που, κατά τη γνώμη του, απαιτούνται να γίνουν από τον Ανάδοχο προτού εκδοθεί το Πιστοποιητικό αυτό.

 Ο Μηχανικός θα πρέπει επίσης να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο για οποιαδήποτε ελαττωματική εργασία παρουσιαστεί στο Έργο μετά την έκδοση των οδηγιών αυτών η οποία επηρεάζει την ουσιαστική συμπλήρωση του Έργου. Εντός 21 ημερών (ή όσων ημερών ορίζονται στη σύμβαση) από τη συμπλήρωση όλων των εργασιών που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και την επιδιόρθωση όλων των ελαττωμάτων από τον Ανάδοχο, ο Μηχανικός θα πρέπει να εκδώσει το Πιστοποιητικό Παραλαβής14.

 Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει και ο Μηχανικός θα πρέπει να εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής για:

  • οποιοδήποτε Τμήμα για το οποίο στο Παράρτημα Προσφοράς καθορίζεται ξεχωριστός Χρόνος Αποπεράτωσης,
  • οποιοδήποτε ουσιώδες μέρος των Μόνιμων Έργων έχει συμπληρωθεί προς ικανοποίηση του Μηχανικού και χρησιμοποιείται ή έχει καταληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, με διαφορετικό τρόπο χρήσης ή κατάληψης από αυτόν που προβλέπεται στη σύμβαση, ή
  • οποιοδήποτε μέρος των Μόνιμων Έργων το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει ή καταλάβει πριν τη συμπλήρωση (νοουμένου ότι η χρήση ή κατάληψη αυτή δεν προβλέπεται στη σύμβαση ή δεν έχει συμφωνηθεί με τον Ανάδοχο ως προσωρινό μέτρο).

 Εάν οποιοδήποτε μέρος των Μόνιμων Έργων έχει ουσιωδώς συμπληρωθεί και έχουν διεξαχθεί επιτυχώς οποιεσδήποτε Δοκιμές κατά τη Συμπλήρωση που προβλέπονται στη σύμβαση, τότε ο Μηχανικός μπορεί να εκδώσει Πιστοποιητικό Παραλαβής για το μέρος αυτό των Μόνιμων Έργων πριν τη συμπλήρωση ολόκληρου του Έργου και, με την έκδοση του Πιστοποιητικού αυτού, θα θεωρείται ότι ο Ανάδοχος έχει αναλάβει να συμπληρώσει, κατά την Περίοδο Ευθύνης Ελαττωμάτων, οποιαδήποτε παραμένουσα εργασία στο μέρος αυτό των Μόνιμων Έργων.

 ______________________

14 Το Πιστοποιητικό Παραλαβής, που θα εκδοθεί για οποιοδήποτε Τμήμα ή μέρος των Μόνιμων Έργων πριν τη συμπλήρωση ολόκληρου του Έργου, δεν θα θεωρείται ότι πιστοποιεί τη συμπλήρωση οποιουδήποτε εδάφους ή επιφάνειας η οποία απαιτεί αποκατάσταση ή επί της οποίας θα τοποθετηθούν πρόσθετες εδαφικές, ασφαλτικές ή άλλες στρώσεις, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά στο εν λόγω Πιστοποιητικό.