Στην παρούσα ενότητα ο όρος «ενδιαφερόμενο μέρος» (“stakeholder”) χρησιμοποιείται για να προσδιορίζει το άτομο ή την οντότητα, είτε εντός είτε εκτός του Έργου, που απαιτεί τακτική πληροφόρηση για το Έργο.

 Για να προσδιορίζετε τα «ενδιαφερόμενα μέρη για επικοινωνία», θα πρέπει πρώτα να επισκοπείτε την Οργάνωση Έργου που ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίου Έργου (Project Fiche/ Brief) (βλ. 1.4.3.4) και στη συνέχεια να σκέπτεστε ποια είναι τα άτομα ή οι οργανισμοί που εμπλέκονται ενεργά στο Έργο ή των οποίων τα συμφέροντα μπορεί να επηρεαστούν θετικά ή αρνητικά ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης του Έργου ή της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου. Αφού προσδιορίσετε τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία ενδέχεται να απαιτούν πληροφορίες κατά τη διάρκεια του Έργου, θα πρέπει να συντάσσετε έναν κατάλογο με αυτά και να καταχωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτά (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.).
Παραδείγματα «ενδιαφερομένων μερών για επικοινωνίες» είναι:

 • Ιδιοκτήτης του Έργου
 • Φορέας Υλοποίησης
 • Αναθέτουσα Αρχή
 • Φορέας Χρηματοδότησης
 • Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου
 • Υπεύθυνος Συντονιστής
 • Υπεύθυνοι Συντονιστές Ομάδας Έργου
 • Ομάδα Έργου
 • Γραφείο Προγραμματισμού
 • Υπεύθυνος Συντονιστής Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων (Procurement Manager)
 • Τελικοί Χρήστες
 • Άλλοι δικαιούχοι