Κανονικά, μία Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων εσωτερικά (δηλ. με ίδιους πόρους). Ωστόσο, είναι δυνατόν να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους ένα ή περισσότερα μέρη της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων πρέπει να ανατεθούν εξωτερικά (outsourced). Τέτοιοι λόγοι θα μπορούσαν να είναι π.χ. η μείωση κόστους του μόνιμου προσωπικού ή η ανάγκη χρησιμοποίησης εξειδικευμένης τεχνικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ακόμη και εάν ορισμένα τμήματα της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανατεθούν σε τρίτους, η λήψη των αποφάσεων εξακολουθεί να αποτελεί ευθύνη των Αναθετουσών Αρχών.

  Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο επιλογών (σύναψη δημοσίων συμβάσεων εσωτερικά και σύναψη δημοσίων συμβάσεων μέσω τρίτου φορέα, ο οποίος που θα αναλάβει τη σύναψη συμβάσεων για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής [third party procurement agent]), καθώς και οι ενέργειες στις οποίες οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να προβούν ώστε να περιορίσουν τις αδυναμίες και των δύο επιλογών.

Πίνακας 2-1: Πλεονεκτήματα και Αδυναμίες των διαφορετικών προσεγγίσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Επιλογή Πλεονεκτήματα   Μειονεκτήματα    Ενέργειες για Περιορισμό των Αδυναμιών
Σύναψη δημοσίων συμβάσεων εσωτερικά

 -    Μεγαλύτερος έλεγχος των αποφάσεων για τεχνικά & εμπορικά θέματα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων
-    Μεγαλύτερος έλεγχος των προτεραιοτήτων
-    Ευελιξία
-    Ανάπτυξη & διατήρηση εξειδικευμένης εμπειρίας εντός της ομάδας
-    Μικρότερος χρόνος προετοιμασίας συμβάσεων για την εξωτερική ανάθεση της σύναψης δημοσίων συμβάσεων
 -    Σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την απόκτηση παραδοτέων εκτός του τομέα εξειδίκευσης της Αναθέτουσας Αρχής
-    Μη σταθερός φόρτος εργασιών για το προσωπικό δημοσίων συμβάσεων
-    Έλλειψη εμπειρίας για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων πτυχών της διαδικασίας σύναψης ή της ίδιας της σύμβασης (ιδίως σε μικρού μεγέθους Αναθέτουσες Αρχές)
-    Έλλειψη πόρων για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων στις οποίες το προσωπικό δημοσίων συμβάσεων καλείται να ανταποκριθεί
-    Εξασφαλίστε τη συμμετοχή στην ομάδα δημοσίων συμβάσεων μόνιμου προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής ως αναπόσπαστου τμήματος της ομάδας
-    Αναπτύξτε «τομεακή» εξειδικευμένη εμπειρία εντός της εσωτερικής ομάδας δημοσίων συμβάσεων
-    Διαχειριστείτε τις προσδοκίες των Αναθετουσών Αρχών εντός του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της εκάστοτε δημόσιας σύμβασης
Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων μέσω τρίτου φορέα (third party procurement agent)   -    Ανάγκη για εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε τεχνικά θέματα (υγεία, επιστήμες κλπ.)
-    Ανάγκη για εξειδικευμένη εμπορική τεχνογνωσία (π.χ.  ΣΔΙΤ/Μοντέλο PFI)
-    Ευελιξία στα επίπεδα προσωπικού εντός της Αναθέτουσας Αρχής 
 -    Πιθανότητα μειωμένης εχεμύθειας σχετικά με επικείμενα Έργα
-    Πρόσθετο κόστος
-    Μειωμένος λειτουργικός έλεγχος της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων
-    Απουσία ανάπτυξης τεχνογνωσίας και εξειδικευμένης εμπειρίας στο εσωτερικό της Αναθέτουσας Αρχής
 -    Εξασφαλίστε την υπογραφή συμφωνιών αυστηρής εχεμύθειας με κάθε τρίτο φορέα ο οποίος θα αναλάβει τη σύναψη συμβάσεων
-    Διορίστε ένα μέλος της ομάδας της Αναθέτουσας Αρχής ως επικεφαλής της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων
-    Ενσωματώστε την εκπαίδευση και ανάπτυξη του  προσωπικού στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων

 

Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα της χρησιμοποίησης εξωτερικών ειδικών στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων είναι το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μία κατάσταση όπου το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής που ασχολείται με δημόσιες συμβάσεις θα αποτελείται κυρίως από άτομα «εξωτερικά» προς την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία θα διαθέτουν μεν την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία, αλλά δεν θα έχουν καμία εμπειρία εργασίας στα πλαίσια της ομάδας της Αναθέτουσας Αρχής.

  Είναι σημαντικό το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται σε κάθε Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει με την έναρξη της απασχόλησής του κατάλληλη εισαγωγική εκπαίδευση, και να τηρεί πιστά κάθε πτυχή του Κώδικα Δεοντολογίας και του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών.

  Σε περίπτωση που κάποια Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους ή την εξειδικευμένη εμπειρία ώστε να φέρει σε πέρας τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μπορεί να αναθέσει το σύνολο της διαδικασίας σε άλλη Αναθέτουσα Αρχή του δημόσιου τομέα με τη σχετική ικανότητα και δυνατότητα.