Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης του Αναδόχου, επιβολής ρητρών σε περίπτωση καθυστερήσεων στην συμπλήρωση του Έργου, παραλαβής προμηθειών και αποδοχής παραδοτέων συμβάσεων υπηρεσιών και δημοσίων έργων καθώς και διαχείρισης κινδύνων που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση και διαχείριση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι το παρόν υποκεφάλαιο συνδέεται άμεσα με το υποκεφάλαιο 7.5, αφού σε εκείνο παρέχονται οδηγίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης ενός Έργου (project). Συμπληρωματικά λοιπόν σε εκείνες τις οδηγίες, που είναι εφαρμόσιμες είτε το έργο εκτελείται με ιδίους πόρους είτε με Ανάδοχο, παρουσιάζονται εδώ ή αναλύονται σε μεγαλύτερη έκταση θέματα που συνδέονται άμεσα με το γεγονός της ύπαρξης σύμβασης με οικονομικό φορέα καθώς και με τις πρόνοιες που η σύμβαση αυτή είθισται να περιλαμβάνει.