Φύλλο «Χρονοδιάγραμμα Δραστηριοτήτων» Παράρτημα 7-1

Τρόπος προσδιορισμού της κρίσιμης διαδρομής Παράρτημα 7-2

Υπόδειγμα του Σχεδίου Ποιότητας Παράρτημα 7-3

Έντυπο Αναφοράς Ζητήματος  Παράρτημα 7-4

Μητρώο Καταγραφής Ζητημάτων Παράρτημα 7-5

Έντυπο Αναφοράς Κινδύνου Παράρτημα 7-6

Υπόδειγμα του Σχεδίου Αποδοχής Παραδοτέων Παράρτημα 7-7

Σχέδιο/ Μήτρα Επικοινωνίας Παράρτημα 7-8

Δελτίο Απασχόλησης  Παράρτημα 7-9

Έντύπο Αναφοράς Εξόδων Παράρτημα 7-10

Τρόπος διενέργειας της Ανάλυσης Αποκομισθείσας Αξίας Παράρτημα 7-11

'Εντυπο Ελέγχου Ποιότητας Παραδοτέου (Παράδειγμα 1) Παράρτημα 7-12

'Εντυπο Ελέγχου Ποιότητας Παραδοτέου (Παράδειγμα 2) Παράρτημα 7-12

Έντυπο Αίτησης Αλλαγής (Change Request Form) Παράρτημα 7-13

Μητρώο Καταγραφής Αιτήσεων Αλλαγής (Change Log) Παράρτημα 7-14

Όρια δικαιοδοσίας των αρμοδίων οργάνων Παράρτημα 7-15

Γενικό υπόδειγμα Έκθεσης Κατάστασης Έργου Παράρτημα 7-16

Υπόδειγμα της Έκθεσης Αξιολόγησης Έργο Παράρτημα 7-17