Περιγράφεται η διαδικασία που είναι σκόπιμο να ακολουθηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα, στο πλαίσιο των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία, για την ανάθεση της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση και την έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Στο βήμα αυτό γίνεται ειδική αναφορά στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας επιτρέπεται να αποφασίζει την αναστολή ή την ακύρωση διαγωνισμού που προκήρυξε.